Sözleşmeler

Darüşşafaka Cemiyeti; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ve yetenekli çocuklara, çağdaş eğitim esasları doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak eğitim vermek, yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde, değerleriyle bir bütün halinde lider bireyler yetiştirmek amacıyla faaliyet gösterir.  Bu faaliyetin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve kurum kültürünü sağlamak amacı ile üst yönetim tarafından, aşağıda ifade edildiği şekilde Darüşşafaka Kalite Politikası oluşturulmuş olup, tüm faaliyetlerinde, tüm birimlerinde ve sürekli olarak uygulanmaktadır. 

 • Darüşşafaka Cemiyeti'nin Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olarak üstlendiği öncü rolü, "Eğitimde Fırsat Eşitliği" mottosunu, güvenilir ve köklü imajını güçlendirmek için "eşitlik", "saydamlık" ve "hesap verebilirlik" ilkelerine bağlı kalarak tüm kurum ve kuruluşlarını yönetmek,
 • Gelişen teknolojileri takip ederek ve uygulayarak öğrencilerinin, en iyi seviyede eğitim görmesini sağlarken, sosyal ve kültürel aktiviteler ile sosyal ve duygusal gelişmelerine destek olmak,
 • En iyi eğitimin örnek davranış ve tutumlar ile verilebileceğinin farkında olarak her anlamda donanımlı, yetkin ve yetkili kadrolar oluşturmak ve sürekli eğitimler ile kadroların gelişimini sağlamak,
 • Bağış kaynaklarını ve kalitesini geliştirerek, bağış gelirlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Darüşşafaka Rezidanslarında bağışçılarımızın gerek bedensel, gerekse zihinsel olarak sağlık içinde yaşamaları ve hayatlarını mutlu ve huzurlu geçirmelerini sağlamak amacıyla uzman ekipler ile çalışmak,
 • Yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek,
 • Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm proseslerimizde Liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hizmet kalitesini arttırmak ve beklentinin üstünde hizmet gerçekleştirmek,
 • Kaynakları verimli ve etkin kullanarak hizmet sürekliliğini sağlamak.

Yönetim Kurulu

Tarih: 25.02.2020 / Karar No: 7

Darüşşafaka Cemiyeti ve bağlı kurumlar üst yönetimi, tüm faaliyetlerinde kalite ve hizmet verilenin memnuniyetini sağlarken, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile, elde ettiği bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, erişebilirlik, süreklilik ve sürdürülebilirlik  açısından korunmasını aşağıdaki ilkelere bağlı kalarak taahhüt eder.

Bu doğrultuda Darüşşafaka Cemiyeti;

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirilmesini, dokümante edilmesini ve sürekli iyileştirilmesini,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için belirlenecek gerekli kaynakların sağlanmasını,
 • Bilgi bütünlüğünün, gizliliğinin ve erişebilirliğinin korunduğunu,
 • Yürütülen faaliyetlerin öncelikli yasal mevzuatlar olmak üzere birincil ve ikincil mevzuat ve sözleşme şartlarına uyumlu olmasının sağlandığını,
 • Gerçekleşen ve öngörülen bilgi güvenliği ihlallerinin raporlanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını,
 • Tüm bilgi varlıklarının yetkisiz kullanımının, paylaşımının ve tahribe uğramasının engellendiğini,
 • Bilgi Güvenliği kapsamında oluşabilecek risklerin belirlendiğini, risklere karşı gerekli önlemlerin alındığını, risklerin minimum düzeyde tutulması için gerekli faaliyetlerin yapıldığını,
 • Çalışanların ve tedarikçilerin bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak adına gerekli faaliyetlerin yapıldığını,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gerekliliklerini zamanında ve yasaya tam uyum ile yerine getirildiğini,
 • Tüm iş süreçlerinde sürekliliğin sağlanması adına gerekli planlama ve kaynağın sağlandığını,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin çalışanlar tarafından benimsenmesi ve iş süreçlerinde gerekli tüm önlemleri almalarının sağlandığını,
 • İş bu politikanın iç ve dış tüm taraflarca ulaşılabilir olmasının sağlandığını beyan ve taahhüt eder.
Yürürlülük Tarihi: 10.10.2020
Revizyon No/Tarih: 01/27.11.2023
Doküman No: POL.01.002

Darüşşafaka Cemiyeti (“Cemiyet”) tarafından, işletilen https://www.darussafaka.org ve https://www.dek.k12.tr internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Cemiyetimizin önde gelen ilkelerindendir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer, İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Cemiyet tarafından işlenmesine ilişkin esaslar açıklanmaktadır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen IP ve log kaydından oluşan kişisel verileriniz internet sitesindeki trafiğin siber güvenlik önlemleri kapsamında tutulması ve bu sayede hukuki, ticari ve teknik güvenirliğin sağlanması, Cemiyet tarafından yürütülen faaliyetlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla işlenmektedir.

2.İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini aldığı yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlara, dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, hukuka uygun talepler halinde kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun sistemlerindeki teknik iletişim dosyaları vasıtasıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda otomatik yolla elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u kapsamında internet sitesinin trafiğinin izlenmesi yükümlülüğü uyarınca işlenmektedir.

4.Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Cemiyetimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizde yer alan https://www.darussafaka.org/kisisel-verilerin-korunmasi/basvuru-proseduru adresinden ulaşabileceğiniz Darüşşafaka Cemiyeti Başvuru Formu’nu doldurarak “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer/İstanbul” adresine yahut [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Darüşşafaka olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Darüşşafaka talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.                                                                                        

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Darüşşafaka nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Yürürlülük Tarihi: 03.07.2019
Revizyon No/Tarih: 02/26.09.2020
Doküman No: FR.02.064

Darüşşafaka Cemiyeti’ne (“Cemiyet”) bağlı ve tüzel kişiliği bulunmayan Darüşşafaka Cemiyeti iktisadi işletmeleri tarafından işletilen http://www.dsftr.com ve http://www.urlayasam.com.tr internet sitelerini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Cemiyetimizin önde gelen ilkelerindendir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer, İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Cemiyet tarafından işlenmesine ilişkin esaslar açıklanmaktadır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen IP ve log kaydından oluşan kişisel verileriniz internet sitesindeki trafiğin siber güvenlik önlemleri kapsamında tutulması ve bu sayede hukuki, ticari ve teknik güvenirliğin sağlanması, Cemiyet tarafından yürütülen faaliyetlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla işlenmektedir.

2.İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, araştırma şirketleri gibi), kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun sistemlerindeki teknik iletişim dosyaları vasıtasıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda otomatik yolla elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u kapsamında internet sitesinin trafiğinin izlenmesi yükümlülüğü uyarınca işlenmektedir.

4.Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Cemiyetimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizde yer alan https://www.darussafaka.org/kisisel-verilerin-korunmasi/basvuru-proseduru adresinden ulaşabileceğiniz Darüşşafaka Cemiyeti Başvuru Formu’nu doldurarak “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer/İstanbul” adresine yahut [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Darüşşafaka olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Darüşşafaka talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Darüşşafaka nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Yürürlülük Tarihi: 03.07.2019
Revizyon No/Tarih: 02/26.09.2020
Doküman No: FR.02.065

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer, İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Darüşşafaka Cemiyeti (“Darüşşafaka“ veya “Cemiyet”) tarafından işlenmesine ilişkin esaslar açıklanmaktadır. 

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Tarafınıza ait kişisel veriler Cemiyet tarafından bağış çalışmalarını yürütmek ve bu doğrultuda gerektiğinde ve/veya teşekkür, tebrik, tanıtım, bilgilendirme ve duyuru amacıyla sizinle iletişime geçebilmek, yapılan bağışlara ilişkin olarak gerekli evrakları düzenlemek, söz konusu evrakları sizinle paylaşmak, Cemiyet faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkinlikler düzenlenmesi, bağış çalışmalarının geliştirilmesi, Cemiyetimizin faaliyetlerinden ve/veya etkinliklerinden sizi haberdar etmek, sesli bağış sertifikası talep etmeniz halinde ses kaydınıza ilişkin kişisel veriniz sesli bağış sertifikası düzenlenmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.

2.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için açık rızanıza istinaden ve/veya hukuken izin verilen veya zorunlu kılınan diğer hallerde yurtiçinde ve yurtdışında bulunan, bilişim teknolojileri desteği (bulut bilişim, e-posta ve diğer) veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan finans kuruluşları, Cemiyetimiz tarafından destek aldığımız danışmanlık firmaları, satış, pazarlama ve Cemiyetimizin faaliyetleri ile ilgili diğer alanlarda destek veren üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza ve talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara (yurt içinde veya yurt dışına) aktarılmaktadır.

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İşbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan kişisel veriler, Cemiyet tarafından Cemiyet içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amaçlanarak hukuk kuralları çerçevesinde tarafınızca Cemiyetimize ait internet sitesinde yer alan formun doldurulması vasıtasıyla otomatik yollarla elektronik şekilde toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5/2 (a) hükmü kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, 5/2 (f) hükmü kapsamında sizlerin de temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek şartıyla Cemiyet’in meşru menfaatinin sağlanması, Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca gerektiği hallerde açık rızanızın alınması hukuki sebebi uyarınca toplanmaktadır.

4.Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Cemiyet’e başvurarak, kişisel verilerinizin/çocuğunuzun kişisel verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizde yer alan https://www.darussafaka.org/kisisel-verilerin-korunmasi/basvuru-proseduru adresinden ulaşabileceğiniz Darüşşafaka Cemiyeti Başvuru Formu’nu doldurarak “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer/İstanbul” adresine yahut [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Cemiyet olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Cemiyet talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Cemiyet nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Yürürlülük Tarihi: 17.08.2020
Revizyon No/Tarih: 04/22.12.2023
Doküman No: FR.02.073

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer, İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Darüşşafaka Cemiyeti (“Cemiyet”) tarafından işlenmesine ilişkin esaslar açıklanmaktadır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Cemiyet e-bültenine üye olmanız dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz Cemiyetimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak e-bülten üyeliğinin kurulması, e-bülten hizmetlerinden faydalanabilmeniz, Cemiyetimiz ile ilgili güncel bilgiler hakkında sizi bilgilendirmek, Cemiyet tarafından yürütülen faaliyetler hakkında sizi haberdar etmek ve Cemiyetimizin tanınırlığını artırmak, reklam, tanıtım ve promosyon yapılması, Cemiyet tarafından gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek proje ve etkinliklerin duyurusunda bulunmak, gerçekleştirdiğimiz faaliyetler hakkında bilgilendirme yapmak, Cemiyete özgü işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesi, takibi, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, pazarlama amacıyla medyada, sosyal medyada ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması amacıyla işlenebilecektir.

2.İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz, yukarıda sayılan kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini aldığı yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri ve kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda doldurmuş olduğunuz e-bülten kayıt formu vasıtasıyla otomatik olmayan yöntemler vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun kapsamında “açık rızanızın alınması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

4.Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Cemiyetimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizde yer alan https://www.darussafaka.org/kisisel-verilerin-korunmasi/basvuru-proseduru adresinden ulaşabileceğiniz Darüşşafaka Cemiyeti Başvuru Formu’nu doldurarak “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer/İstanbul” adresine yahut [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.                                    

Cemiyet olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Cemiyet talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Cemiyet nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Yürürlülük Tarihi: 26.09.2020
Revizyon No/Tarih: 00/--
Doküman No: FR.02.086

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer, İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Darüşşafaka Cemiyeti (“Cemiyet”) tarafından işlenmesine ilişkin esaslar açıklanmaktadır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Cemiyet internet sitesinde yer alan “İletişim Formu”nu doldurmanız dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz Cemiyetimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak sizinle iletişime geçebilmek, dilek, öneri ve şikâyetlerinizi temin edebilmek ve dilek, öneri ve şikâyetleriniz doğrultusunda gerekli işlemleri başlatabilmek ve yürütebilmek, Cemiyet tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilecektir.

2.İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz, yukarıda sayılan kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini aldığı yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri ve kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda doldurmuş olduğunuz iletişim formu vasıtasıyla otomatik olmayan yöntemler vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun kapsamında açık rızanızın alınması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

4.Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Cemiyetimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizde yer alan https://www.darussafaka.org/kisisel-verilerin-korunmasi/basvuru-proseduru adresinden ulaşabileceğiniz Darüşşafaka Cemiyeti Başvuru Formu’nu doldurarak “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer/İstanbul” adresine yahut [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Cemiyet olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Cemiyet talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Cemiyet nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Yürürlülük Tarihi: 26.09.2020
Revizyon No/Tarih: 00/--
Doküman No: FR.02.087

Darüşşafaka Cemiyeti, babası olmayan maddi durumu yetersiz, başarılı çocuklara karşılıksız eğitim – öğretim hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. Cemiyet bu amacını gerçekleştirmek için 1863 yılından beri faaliyet göstermekte olup, halen babası ve/veya annesi olmayan maddi durumu yetersiz çocuklara ortaokuldan itibaren kapılarını açarak, tamamen değerli bağışçılarının katkılarıyla karşılıksız olarak okutup, topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmektedir. Darüşşafaka Cemiyeti bu niteliğiyle halka mal olmuş, bilinirliği olan ve kamu yararına çalışan bir dernektir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu, “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer / İSTANBUL” adresinde yer alan Darüşşafaka Cemiyeti (“Darüşşafaka” veya “Cemiyet”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Darüşşafaka Giriş Sınavına katılım neticesinde toplanan kişisel verileriniz ve/veya çocuğunuza ait veya vasisi olduğunuz çocuğa ait kişisel veriler, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; Darüşşafaka Giriş Sınavı’na katılımınızın sağlanması, söz konusu sınavın değerlendirilmesi, Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına giriş süreçlerinin yönetilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Cemiyetimizin tanınırlığının artırılması amaçlarıyla işlenmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Ama

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde yetkili kamu kurum ve kuruşlarından talep gelmesi halinde söz konusu kuruma/kuruluşa aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda doldurmuş olduğunuz Darüşşafaka Giriş Sınavı Başvuru Formu’nu doldurmanız vasıtasıyla otomatik olmayan yöntemlerle elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun kapsamında açık rızanızın alınması hukuki sebepleriyle işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca açık rızanızın alınması, Kanun’un m. 5/2 (c) hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulması     veya ifasıyla ilgili olması nedeniyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, Kanun’un m. 5/2 (e) hükmü uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Kanun’un m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Cemiyetimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizde yer alan https://www.darussafaka.org/kisisel-verilerin-korunmasi/basvuru-proseduru adresinden ulaşabileceğiniz Darüşşafaka Cemiyeti Başvuru Formu’nu doldurarak “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer/İstanbul” adresine yahut [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Darüşşafaka olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Darüşşafaka talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Darüşşafaka nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Kişisel Verilerimin İşlenmesine İlişkin Rıza Beyanı

Kişisel verilerimin tarafıma Veri Sorumlusu Darüşşafaka Cemiyeti tarafından iletilen aydınlatma metni kapsamında işlenmesine ve talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmasına, ilerleyen süreçlerde Cemiyet faaliyetlerinden, gelişmelerinden ve etkinliklerinden haberdar etmek amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine özgür irademle açık rıza göstermekteyim. Çocuğumun veya vasisi olduğum çocuğun okulunda çalışmakta olan okul müdürüne ve öğretmenine/öğretmenlerine ilişkin kişisel verileri kendilerini aydınlattıktan ve onaylarını aldıktan sonra sizinle paylaştığımı beyan ederim.

Darüşşafaka Cemiyeti ve iştirakleri (‘’Darüşşafaka veya Cemiyet”) ile kişisel verilerimi paylaşmış bulunmaktayım.

Darüşşafaka bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tâbi olduğunu ve bu hususta Cemiyet’in tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim.  İlgili bilgilendirme kapsamında, Darüşşafaka, mevzuat kapsamında veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğimi taahhüt etmiş; buna istinaden kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve ele geçirilmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkım saklıdır.

Şahsıma ait kişisel veriler, Cemiyet tarafından sözlü, yazılı, elektronik ortamda uygulamalar aracılığı  ile kişisel verileri işlemeyi gerektiren hukuki yükümlülükler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ikincil mevzuatlarından doğan ve bahse konu mevzuat çerçevesinde kurduğumuz hukuki ilişkideki bağış sözleşmelerinin ifası kapsamında en iyi hizmeti verebilmek amacıyla  toplanmaktadır ve işlenmektedir. Toplanan ve işlenen kişisel veriler 10 yıl süre ile Cemiyet sistemlerinde ve arşivinde  saklanmakta ve hizmet kalitesini artırmak amaçlarıyla yurt içi ve yurt dışı iş ortaklarına  aktarılmaktadır.

İşbu muvafakatname, kişisel verilerimin işlenmesine, saklanmasına ve yurtiçi veya yurtdışına aktarılmasına ilişkin açık rızamı içermektedir.

Yürürlülük Tarihi: 17.08.2020
Revizyon No/Tarih: 00/--
Doküman No: FR.02.074

1. AMAÇ

İşbu Politika ile Cemiyet nezdinde yürütülen veri işleme faaliyetlerinin hukuka uygun ve sistematik olarak sürdürülmesi için farkındalık oluşturmak, kurumsal ilkeler temelinde ortak bir dil geliştirmek, mevzuat uyumunu sağlamak, Cemiyet nezdinde kişisel verileri işlenen kişilerin veri işleme süreçlerine ilişkin doğru ve güncel bilgiye ulaşılabilirliğini temin etmek amaçlanmaktadır.

2. KAPSAM

Politika, Cemiyet tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerini kapsamaktadır.

Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır. Bu temel Politika’nın dışında daha özel amaçlar için aynı konuda oluşturulan başka politika veya düzenleme bulunması halinde, öncelikle özel hükümler içeren maddeler uygulanır. Diğer politika ve dokümanların bu Politika ve ilgili mevzuat ile çelişen hükümleri uygulanmaz.

Politika kapsamında, Cemiyet’e ait tüm yapısal ve yapısal olmayan veriler incelenmiş, fiziki ve elektronik tüm kayıt ortamlarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

3. TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin alınmış, bilgilendirilme neticesinde özgür irade ile açıklanan rıza.

Anonimleştirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Başkanlık: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı.

Çalışan(lar): Cemiyet bünyesinde çalışan gerçek kişiler.

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri İşleme:  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, Cemiyet, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri.

Silme: Kişisel verilerin ilgili kişiler için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Cemiyet: Darüşşafaka Cemiyeti.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumluları Sicili: Kurul ve Başkanlık gözetiminde oluşturulan kamuya açık sicil.

Yok Etme: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

4. SORUMLULUK

Bu doküman firma içerisinde çalışan her personeli bağlayıcı niteliktedir. Politikaların ihlali durumunda gerektiğinde kurum içinde ihlalde bulunan adına yasal işlem yapılabilir.

5. UYGULAMA

Kişisel verilerinin korunması, bağışçıları / vasiyet bağışçıları /cemiyet üyeleri / öğrencileri / öğrenci velileri / mezunları / çalışanları /müşterileri/ tüm paydaşları ve işbirliği içinde olunan taraf ve kurumlar açısından oldukça önemlidir. Bu bilinç ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması Cemiyet’in öncelikleri arasında yer almakta ve en üst düzeyde hassasiyet gösterilmektedir.

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz tüm kurumların veri işleme süreçlerini gözden geçirmesi ve gerekli organizasyonel, hukuki ve teknik önlemleri alması gerekmiştir. Bu bağlamda, ticari merkezi Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer / İSTANBUL adresinde yer alan Darüşşafaka Cemiyeti ve iştirakleri (“Cemiyet” veya “Darüşşafaka”) bünyesindeki iş süreçlerinin Kanun’a uyumlu hale getirerek, Cemiyet nezdinde kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin temel esasları içeren işbu kişisel veri saklama ve imha politikasını (“Politika”) oluşturmuştur.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN KURALLAR

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”nin korunmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu esaslar uyarınca aşağıda belirtilen süreçler oluşturulmuştur.

6.1 Kişisel Veri İşleme İlkeleri

Cemiyet nezdinde kişisel veriler aşağıdaki prensipler doğrultusunda işlenmektedir.

6.1.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Cemiyet, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Cemiyet, ilgili kişilere duyurulan amaçlar dışındaki amaçlarla kişisel veri işlememektedir.

6.1.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Cemiyet nezdinde işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması için teknik imkanlar dahilinde gerekli tedbirler alınmakta, imha süreçleri düzenlenmektedir. İlgili kişilerin kişiler verilerinin hatalı olması halinde düzeltilmesi ve doğruluğunun teyidi için kontrol mekanizmaları oluşturulmuştur.

6.1.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Cemiyet nezdinde yürütülen veri işleme faaliyeti yalnızca meşru amaçlarla, önceden belirlenmiş kurallara ve hukuka uygun sürdürülmektedir. Veri işleme faaliyeti başlama önce kişisel veri işleme amaçları belirlenmekte ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında kendilerine bu amaçları açıkça duyurmaktadır. Cemiyet’in kişisel veri işleme amaçlarının değişmesi halinde Politika güncellenmekte ve değişikliğin mümkün olan farklı kanallardan da veri sahiplerine duyurulması için çaba gösterilmektedir.

6.1.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel veriler Cemiyet nezdinde önceden belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle bağlantılı olmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır. İlgili kişilerden yalnızca belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan veriler toplanmaktadır.

6.1.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Cemiyet, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüşse, bu süreler ile sınırlı olarak yoksa işbu Politika’da belirtilen işleme amacı uyarınca belirlenmiş süreler kapsamında kişisel veriler muhafaza edilmektedir.

6.2 Kişisel Veri İşleme Şartları

Cemiyet nezdinde işlenen kişisel veriler aşağıdaki hususların mevcudiyeti halinde işlenmektedir.

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması
 • Kanunlarda kişisel veri işleme yükümlülüğünün açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Cemiyet’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Cemiyet’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Özel nitelikli kişisel veriler ise kanunlarda açıkça işlenmesi ilişkin yükümlülük bulunmadıkça İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

6.3 Kişisel Verilerin Aktarılması

6.3.1 Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Cemiyet, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda işlemekte olduğu kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Veri aktarımı yapılan veya yapılması mümkün olan üçüncü kişiler kategorik olarak aşağıda sıralanmaktadır. Cemiyet, kişisel veri paylaşırken kanunda getirilen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Cemiyet, Kurul tarafından öngörülen önlemleri ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve azami özen göstererek; özel nitelikli verileri, özel nitelikli kişisel verilerin işlenebileceği şartların bulunması halinde üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 6.3.2 Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Cemiyet, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak işlemekte olduğu kişisel verileri yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere ve iştiraklerine aktarabilmektedir.

Cemiyet tarafından kişisel veriler; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılmaktadır.

6.4 Aydınlatma Yükümlülüğü

Cemiyet, Kanun’da yer alan aydınlatma yükümlülüğü ile uyumlu olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin ne şekilde işleneceği konusunda bilgilendirmektedir. Bu kapsamda Cemiyet, ilgili kişileri asgari olarak aşağıdaki hususlarda bilgilendirmektedir.

 • Cemiyet ve temsilcisinin kimliği
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
 • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri
 • Kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar

Bu yükümlülük, Cemiyet’in internet sitesi, Cemiyet içi duyuruları ve ticari faaliyetinde kullandığı haberleşme kanalları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

6.5 Veri Güvenliği

Kanun’un 12. maddesi uyarınca Cemiyet;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

6.5.1 Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Alınan İdari Tedbirler

6.5.1.1 Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için öncelikle Cemiyet, işlenen tüm kişisel verilerin ne olduğunu tespit etmekte, bunların korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek muhtemel risklerin gerçekleşme ihtimalini ve gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek kayıpları doğru bir şekilde saptayabilmesi gerekli olup buna ilişkin tedbirleri almaktadır. Riskler belirlenirken;

 • Kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığı,
 • Mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiği,
 • Güvenlik ihlali halinde ilgili kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliği ve niceliği,

dikkate alınır.

6.5.1.2 Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları

Kişisel veri güvenliğini ihlale yönelik saldırıların yanı sıra kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanması ya da paylaşılması gibi konular başlıca kişisel veri güvenliği ihlallerindendir. Bunlar kullanıcıların dikkatsizliği yahut tecrübesizliği sonucu kötü amaçlı yazılım içeren elektronik posta ekinin açılması veya elektronik postanın yanlış alıcıya gönderilerek kişisel verilerin üçüncü kişilerin erişimine açılması şeklinde vücut bulabilir.

Cemiyet nezdinde çalışan herkesin kişisel veri güvenliğine ilişkin rol ve sorumlulukları, görev tanımlarında belirlenmektedir. Bu noktada çalışanların muhtemel durumlara yönelik eğitim almaları ve farkındalık çalışmalarına katılmaları ve güvenlik risklerinin belirlenebildiği bir ortam oluşturulması güvenliğin sağlanması açısından önem arz eder. Aynı zamanda Çalışanlar işe alınırken gizlilik anlaşması imzalamaları istenilmektedir. Güvenlik politika ve prosedürlerine uymamaları halinde uygulanacak disiplin süreci de ayrıca oluşturulmuştur.

6.5.1.3 Kişisel Veri Güvenliği Politikalarının ve Prosedürlerinin Belirlenmesi

Kişisel veri envanteri neticesinde tespit edilen veri kategorileri için ortaya çıkabilecek risk ve güvenlik ihlallerinin yönetilmesine ilişkin prosedürler oluşturulmaktadır. İstikrar sağlanabilmesi için bu politika ve prosedürlerin düzenli olarak kontrol edilmesi amaçlamaktadır.

6.5.1.4 Kişisel Veri Yığılmalarının Mümkün Olduğunca Azaltılması

Kanun’un 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri uyarınca kişisel veriler gerektiğinde doğru ve güncel olacak şekilde öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelidir. Bu kapsamda, Cemiyet, kişisel verilere olan ihtiyacı ve verilerin doğru yerde muhafaza edilip edilmediklerini denetlemektedir. Bunun yanında işlendikleri amaca uygun olmasına karşın sıklıkla erişimine lüzum olmayan ve arşiv amaçlı tutulan kişisel veriler, yetkisiz erişimine engel olabilmek için daha güvenli ortamda muhafaza edilmektedir.

6.5.1.5 Veri İşleyenler ile İlişkilerin Yönetimi

Cemiyet, veri işleyenle imzaladığı sözleşmenin; yazılı olması, veri işleyenin veri sorumlusunun talimatları ışığında ilgili sözleşme hükümlerine ve mevzuata uygun hareket edeceğine ilişkin hüküm içermesi Politika’ya uygun olmasına dikkat etmektedir. Cemiyet nezdinde de Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırılmaktadır.

6.6 Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler

6.6.1 Siber Güvenliğin Sağlanması

Cemiyet nezdinde aşağıda yer alan önlemler alınmaktadır:

 • Öncelikle güvenlik duvarı ve ağ geçidinin sağlanması
 • Hemen hemen her yazılımın ve donanımın kurulum ve yapılandırma işlemlerine tabi tutulması (güvenlik açıkları belgelenmiş özellikle eski sürüm yazılım ve servislerinin güncel tutulması yerine cihazdan kaldırılması ve silinmesini ayrıca önermiştir)
 • Yama yönetimi ve yazılım güncellemelerinin yapılması
 • Yazılım ve donanımların düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığının ve sistemler için alınan güvenlik tedbirlerinin yeterli olup olmadığının düzenli kontrolü
 • Çalışanlara, yapmakta oldukları iş ve görevler ile yetki ve sorumlulukları için gerekli olduğu ölçüde erişim yetkisinin tanınması
 • Sistemlere kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle erişim sağlanması
 • Şifre ve parolalar oluşturulurken kişisel bilgilerle ilişkili ve kolay tahmin edilecek rakam ya da harf dizileri yerine büyük küçük harf, rakam ve sembollerden oluşacak kombinasyonların tercih edilmesinin sağlanması (veri sorumlularının erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturmasını ve ayrı bir erişim politika ve prosedürleri oluşturularak veri sorumlusu organizasyonu içinde bu politika ve prosedürlerin uygulamaya alınmasını ayrıca önermiştir)
 • Şifre girişi deneme sayısının sınırlandırılması
 • Düzenli aralıklarla şifre ve parolaların değiştirilmesinin sağlanması
 • Yönetici hesabı ve admin yetkisinin sadece ihtiyaç olduğu durumlarda kullanılması için açılması
 • Veri sorumlusuyla ilişkileri kesilen çalışanlar için zaman kaybetmeksizin hesabın silinmesi ya da girişlerin kapatılması
 • Bilgi sistem ağını düzenli olarak tarayan ve tehlikeleri tespit eden antivirüs, antispam gibi ürünlerin kullanılması
 • Yukarıda belirtilen ürünlerin güncel tutulması ve gereken dosyaların düzenli olarak tarandığından emin olunması
 • Farklı İnternet siteleri ve/veya mobil uygulama kanallarından kişisel veri temin edilecekse, bağlantıların SSL ya da daha güvenli bir yol ile gerçekleştirilmesi gerçekleştirilmektedir.

6.6.2 Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi

Kişisel verilerin bulunduğu sistemlere gelen saldırıların uzun süre fark edilememesi ve geç müdahalede bulunulmasının önüne geçebilmek için;

 • Bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığının kontrol edilmekte
 • Bilişim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığının belirlenmekte
 • Tüm kullanıcıların işlem hareketleri kaydının düzenli olarak tutulmakta
 • Güvenlik sorunlarının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde raporlanmakta
 • Çalışanların sistem ve servislerindeki güvenlik zafiyetlerini ya da bunları kullanan tehditleri bildirmesi için resmi bir raporlama prosedürünün oluşturulması için çalışmalar yürütülmekte
 • Güvenlik yazılımı mesajlarının, erişim kontrolü kayıtlarının ve diğer raporlama araçlarının düzenli olarak kontrol edilmekte
 • Sistemlerden gelen uyarılar üzerine harekete geçilmekte
 • Bilişim sistemlerinin bilinen zafiyetlere karşı korunması için düzenli olarak zafiyet taramaları ve sızma testlerinin yapılmakta
 • Ortaya çıkan güvenlik açıklarına dair testlerin sonucuna göre değerlendirmeler yapılmakta
 • Bilişim sisteminin çökmesi, kötü niyetli yazılım, servis dışı bırakma saldırısı, eksik veya hatalı veri girişi, gizlilik ve bütünlüğü bozan ihlaller, bilişim sisteminin kötüye kullanılması gibi istenmeyen olaylarda delillerin toplanması ve güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

6.6.3 Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması

Kişisel veriler Cemiyet’in işyerlerinde yer alan cihazlarda ya da kâğıt ortamında saklanmaktadır. Bu cihazların ve kağıtların çalınması, kaybolması gibi tehditlere karşı fiziksel önlemler alınmaktadır. Bunun dışında kişisel verilerin yer aldığı fiziksel ortamın dış risklere (yangın, sel vb.) karşı da korunması ve bu ortamlara giriş / çıkışların kontrol altına alınmaktadır.

Ayrıca:

 • Kâğıt ortamındaki evrak, sunucu, yedekleme cihazları, CD, DVD ve USB gibi cihazların ek güvenlik önlemlerinin olduğu başka bir odaya alınmakta
 • Kişisel veri içeren kâğıt ortamındaki evrak, kilitli bir şekilde ve sadece yetkili kişilerin erişebileceği ortamlarda saklanmalı ve bu evraka yetkisiz erişim önlenmekte
 • Kişisel veri içeren cihazların kaybolması veya çalınması gibi durumlara karşı erişim kontrol yetkilendirme ve/veya şifreleme yöntemleri kullanılmakta
 • Şifre anahtarı sadece yetkili kişilerin erişebileceği ortamda saklanmakta ve bunlara yetkisiz erişim önlenmekte
 • Hangi şifreleme yöntemleri kullanılırsa kullanılsın kişisel verilerin tam olarak korunduğundan emin olunması amacıyla uluslararası kabul gören şifreleme programları kullanılmakta
 • Asimetrik şifreleme yöntemi uyarınca anahtar yönetimi süreçlerine önem gösterilmekte
 • Çalışanların şahsi elektronik cihazlarının bilgi sistem ağına erişim sağladığı durumlar için yeterli güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

6.6.4 Kişisel Verilerin Bulutta Depolanması

Cemiyet nezdinde bulut depolama hizmeti sağlayıcısı tarafından sağlanan güvenlik tedbirlerini değerlendirmektedir. Bu kapsamda:

 • Bulutta depolanan kişisel verilerin neler olduğunun detaylıca bilinmekte,
 • İlgili kişisel verilerin yedeklenmesi ve senkronizasyonunun sağlanmakta,
 • İlgili kişisel verilere gerektiği hallerde uzaktan erişilebilmesi için iki kademeli kimlik doğrulama kontrolünün uygulanmakta,
 • Kişisel verilerin depolanması ve kullanımı sırasında verilerin kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi bulut ortamlarına şifrelenerek atılmakta,
 • Kişisel veriler için mümkün olan yerlerde, özellikle hizmet alınan her bir bulut çözümü için ayrı ayrı şifreleme anahtarlarının kullanılmaktadır.

Bulut depolama hizmet ilişkisi sona erdiğinde kişisel verileri kullanılır hale getirmeye yarayabilecek şifreleme anahtarlarının tüm kopyalarının da yok edilmesi esastır.

6.6.5 Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedariki, Geliştirme ve Bakımı

Yeni sistemlerin tedariki, geliştirilmesi veya bakımı ile ilgili eylemler gerçekleştirilirken veri sorumlusu birtakım güvenlik önlemleri alınmaktadır.

İşlem sırasında oluşacak hataların veri bütünlüğünü bozma olasılığını asgari düzeye indirecek şekilde tasarlanmış uygulama sistemlerinin girdilerinin doğru ve uygun olduğunun kontrolü yapılmalı ve bu uygulamalara doğru girilmiş bilginin işlem sırasında oluşan hata sonucunda veya kasıtlı kontrol istemi halinde bozulup bozulmadığını denetlemek maksadıyla kontrol mekanizması yerleştirilmesi öngörülmektedir.

Bakım veya teknik destek için üçüncü kişilere gönderilen cihazlar kişisel veri içeriyorsa gönderilmeden önce veri saklama ortamı sökülerek saklanmakta ya da sadece arızalı parçası gönderilmektedir. Dışarıdan bir çalışan bakım ve onarım için gelmişse kişisel veriler kopyalanmaktadır.

6.6.6 Kişisel Verilerin Yedeklenmesi

Kişisel veriler herhangi bir sebeple zarar görebilir, yok olabilir, çalınabilir, kaybolabilir yahut verilere kötü amaçlı yazılımlar yüzünden erişilemeyebilir. Bu durumlara maruz kalmamak için veriler düzenli olarak yedeklenmektedir.       

Yedeklenen kişisel verilere erişilebilirlik sistem yöneticisiyle sınırlanmakta, veri seti yedekleri mutlaka ağ dışında tutulmaktadır.

6.7 İlgili Kişinin Hakları ve Şikayet Yönetimi

İlgili Kişinin hakları ise kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme olarak belirlenmektedir. Bu kapsamda Cemiyet nezdinde İlgili Kişi’nin taleplerini yönetecek sistemler oluşturulmaktadır.

İlgili Kişi’nin, Cemiyet’e başvuruda bulunması halinde ilgili talep, mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlandırmaktadır. Başvuruda bulunan ilgili kişinin talebi, talebin Kanun ile uyumluluğu ve Cemiyet’in mevzuat gereği uyması gereken yükümlülükler bakımından değerlendirilerek mümkün olduğu ölçüde yerine getirilmektedir. Değerlendirme sonucu talebin yerine getirilmesinin mümkün olmadığına karar verilirse, ilgili kişinin başvurusu gerekçeli olarak yanıtlandırılmaktadır. İlgili Kişi, Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvurusuna cevap verilmemesi hâllerinde; Cemiyet’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlükârda başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

7. CEMİYET NEZDİNDE İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ VE İMHA

Cemiyet nezdindeki veri işleme faaliyetleri aşağıda yer alan kategoriler bazında sürdürülmektedir. Bahse konu kişisel veri kategorilerinin mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süreleri aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir. Aşağıda belirtilen istisnalar dışındaki kişisel verileri 10 yıl süreyle saklanmakta ve yıllık periyodik imha tarihinde imha edilmektedir.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

AÇIKLAMA

İMHA SÜRESİ

 Kimlik Bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler

İşlenme amacının tamamlanmasından itibaren 10 yıl

 İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler

İşlenme amacının tamamlanmasından itibaren 10 yıl

Müşteri / Bağışçı /Aday Bağışçı Bilgisi

Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler

İşlenme amacının tamamlanmasından itibaren 10 yıl

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Cemiyetin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler

İşlenme amacının tamamlanmasından itibaren 10 yıl

Müşteri / Bağışçı İşlem Bilgisi

Hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler

İşlenme amacının tamamlanmasından itibaren 10 yıl

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

Kamera kaydının tamamlanmasından itibaren 30 gün

Okul bünyesinde M.E.B’in yayınladığı tebliğ gereği belirli lokasyonlar için 1 yıl

İşlem Güvenliği Bilgisi

Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz

İşlenme amacının tamamlanmasından itibaren 10 yıl

Finansal Bilgi

Cemiyetimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

İşlenme amacının tamamlanmasından itibaren 10 yıl

Çalışan Adayı Bilgisi

Cemiyetimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği Cemiyetimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Cemiyetimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler

Çalışanın işe alınmama kararı alınmasından itibaren 2 yıl

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Cemiyetimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

İşlenme amacının  ve miras hukuku açısından tüm mirasın intikali için gerekli tüm hukuki süreçlerin tamamlanmasından  itibaren 10 yıl

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Cemiyetimizin kanuni yükümlülükleri ve Cemiyet politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

İşlenme amacının tamamlanmasından itibaren 10 yıl

Özel Nitelikli Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, Cemiyet, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

İşlenme amacının tamamlanmasından itibaren 10 yıl

Çalışanların Sağlık Verileri

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında saklanır.

Fesihten itibaren 15 yıl

Pazarlama Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler

İşlenme amacının tamamlanmasından itibaren 10 yıl

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Cemiyetimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

İşlenme amacının tamamlanmasından itibaren 10 yıl

İtibar Yönetimi Bilgisi

Cemiyetimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler

İşlenme amacının tamamlanmasından itibaren 10 yıl

Olay Yönetimi Bilgisi

Cemiyetimizin ticari hak ve menfaatleri ile bağışçılarımızın / vasiyet bağışçılarımızın /cemiyet üyelerimizin / öğrencilerimizin / öğrenci velilerimizin / mezunlarımızın / çalışanlarımızın /müşterilerimizin / tüm paydaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler

İşlenme amacının tamamlanmasından itibaren 10 yıl

Azami muhafaza sürelerinin sona ermesi neticesinde ilgili kişisel verinin saklanması için mevcut olan hukuki veya teknik sebeplerin ortadan kalkması neticesinde Silme, Yok Etme ve Anonimleştirme yollarından bir seçilerek kişisel verinin imhası gerçekleştirilir. İmha süreçlerinde veri kaybı oluşmaması adına tüm teknik ve idari tedbirler alınır, yetkisiz kişilerin sürece dahil edilmemesi sağlanır. Periyodik imha tarihi olarak her yılın Temmuz ayı belirlenmiştir.

8. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Cemiyet nezdindeki veri işleme faaliyetleri aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda sürdürülmektedir. Bu amaçlar zaman zaman değişebilecektir.

 • Cemiyet faaliyetlerinin Cemiyet prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • İş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • İnsan kaynakları süreçlerinin ve ihtiyaçlarının planlanması ve icrası
 • Üye, bağışçı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
 • Cemiyet’in finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
 • Risk yönetiminin gerçekleştirilmesi
 • Ücret yönetimi
 • Cemiyet denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Hukuk işlerinin takibi
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Tedarikçi veya iş ortağı yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Çalışan istihdamına ilişkin süreçlerinin yürütülmesi
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi
 • Yetenek- kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim/sorumluluk/etkinlik projelerinin planlanması ve/veya icrası
 • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi
 • Cemiyet dışı veya Cemiyet içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Cemiyet mevzuatı işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Cemiyet işyerlerinin, demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini
 • Cemiyet’in operasyonel risk süreçlerinin planlanması
 • Yaşlı bakım süreçlerinin icrası

Bu amaçlar, somut olayın özelliklerine göre açık rıza gerektiren süreçler olabilmektedir. Bu durumda ilgili kişilerden, Kanun’a uygun açık rızaların alınması süreçleri uygulanmaktadır. İlgili kişinin açık rızasını vermemesi durumunda, ilgili kişinin verileri ancak Kanun’da sayılan açık rıza alınmadan kişisel verilerin işlenebileceği şartlar kapsamında ve bu şartlara uygun amaçlarla işlenebilmektedir.

9. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE AKTARIMI

Dernekler mevzuatı ve diğer sair mevzuat hükümleri çerçevesinde toplanan kişisel veriler, hizmetlerin sağlanabilmesi için ilgili kişi ve/veya kurumlara, iş ortaklarına ve bağlı bulunulan Cemiyetler topluluğuna aktarılabilmekte olup; ayrıca bu veriler anonim hale getirildikten sonra sağlanılan hizmetlere yönelik istatistiksel analizler yapılmak üzere Cemiyet içerisinde yer alan merkezlere ve iştiraklere aktarılabilmektedir.

Cemiyet faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veri ve\veya özel nitelikli kişisel verilere ilişkin açık rızalar; rezidanslar,fizik tedavi, özel bakım ve yaşam merkezleri, internet sitesi, mobil uygulama ve çağrı merkezleri tarafından ilgili kişinin tercihlerine göre sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

İnternet sitesine üye olma ve internet sitesi aracılığı ile elektronik ortamda alışveriş/bağış yapılması halinde otomatik toplanan ve/veya işlenen kişisel veri ve\veya özel nitelikli kişisel verilere ilişkin açık rızalar elektronik ortamda alınmaktadır. Bu doğrultuda açık rıza beyanlarının toplanması üzerine, internet sitesi vasıtası ile elde edilen kişisel veri ve\veya özel nitelikli kişisel veriler işlenmekte, hizmetlerin amaçları doğrultusunda yasal sürelerde saklanmakta ve gerekli görülmesi halinde 3. kişilere aktarılmaktadır. Bu doğrultuda çerezler içerisinde kişisel veriler saklanmamakta olup başka uygulamalar veya kişiler ile paylaşılmamaktadır. Yurt dışına ise bakımevlerinden kamera kaydı bilgisi yalnızca konaklayan kişinin rızası ile aktarılmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İş sağlığı mevzuatı ayrıca güvenlik tedbiri amacıyla ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülükler de dahil olmak üzere hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için rezidanslar,fizik tedavi, özel bakım ve yaşam merkezleri güvenlik nedeniyle kapalı devre video sistemi ile izlenmektedir. İlgili kayıtlar ilişkili hizmetlerin amaçları doğrultusunda yasal süreler içerisinde tutulmakta ve gerektiğinde Cemiyet’in veri sorumlusu sıfatından doğan hukuki menfaati nedeniyle ve kanunlarda öngörülen hallerde talep edilmesi durumunda adli merciler ile paylaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşların yanı sıra adli makamlardır.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ORGANİZASYONEL TEDBİRLER

Cemiyet, Politika’nın yürürlüğünü sağlamak için bir yönetim yapısı oluşturmaktadır. Cemiyet bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere komite kurulmaktadır. Komitenin görevleri aşağıda belirtilmektedir. Komite, bu görevlerin dışında üst yönetimin vereceği diğer görevleri de yerine getirilir. Komite tüm faaliyetlerini üst yönetimin onayı ile gerçekleştirmektedir.

 1. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerekli olması halinde bu politikalar üzerinde yapılacak değişiklikleri hazırlamak,
 2. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek,
 3. Cemiyet içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak,
 4. Kanun ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve bu hususların uygulanmasını sağlamak,
 5. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Cemiyet içerisinde ve Cemiyet’in işbirliği yaptığı kurumlar nezdinde farkındalık yaratmak ve bu kapsamda eğitimler düzenlemek ve vakfın kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek,
 6. Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,
 7. Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak

Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinin belirlenmesinde aktif rol alan komitede yer alan kişilerin unvanları ve birimleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yürürlülük Tarihi: 27.08.2019
Revizyon No/Tarihi: 01/05.10.2021
Doküman No: POL.02.002

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyum süreci kapsamında Darüşşafaka Cemiyeti (“Cemiyet”) bünyesinde işlenmekte olan verilere ilişkin veri sahiplerinden gelebilecek şikâyetlerin Cemiyetimiz bünyesinde sistemli bir şekilde değerlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlayarak cevaplandırılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM

Cemiyetimiz Kanun kapsamında, veri sahipleri tarafından Cemiyetimizin Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer / İSTANBUL adresinde yer alan merkezine gönderilecek iadeli taahhütlü mektup, şahsen ibraz edilecek form ile veya [email protected] adresinden güvenli elektronik imza ile sayılı iletişim araçlarını kullanarak gerçekleştirilen başvuruların kayıt altına alınması, yönetimi, değerlendirilmesi, analiz ve raporlanmasını ile cevaplandırılmasını kapsamaktadır.

Cemiyetimize yönlendirilecek başvuru aracılığı ile başvuru sahibi aşağıdaki hususları ilişkin talep edebilir:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,

e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

3. SORUMLULUKLAR

3.1. Yönetim Kurulu

Etkin ve verimli olarak şikayetleri ele alma süreci için ihtiyaç duyulan kaynakları belirlemek ve temin etmek için;

 • Şikayetleri ele alma konusunda taahhütleri içeren bir politika belirlemek ve yayınlamak,
 • Sürecin hedeflerinin belirlenmesini sağlamak.

3.2. Şikayet İnceleme Ekibi (Komite)

Komite Başkanı

Kurum İrtibat Kişisi

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Asistani

İç Denetim

Birim Yöneticisi

Mali İşler Ve Operasyon

 

Mali İşler Ve Finans

Birim Yöneticileri

Emlak Birimi

Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm

Kalite ve Süreç Yönetimi

Yazılım Teknolojileri Birim Yöneticisi

Birim Yetkilisi

İnsan Kaynakları  

Birim Yöneticileri

Bağış İletişim, Kaynak Geliştirme

 

Bağış

Birim Yöneticileri

Bağış İlişkileri

İletişim

Müze

Hukuk 

Avukat

Tesis Yönetimi 

 

İdari Işler

Birim Yöneticileri

Güvenlik

Teknik

Satın Alma 

Birim Yöneticisi Ve Yetkilisi

Depo

Dek

 

Lise

Müdür Ve Müdür Yardimcilari

Ortaokul

Yaşam

Revir

Kurum Doktoru

Rezidans 

 

Maltepe

Kurum Müdürleri

Şenesenevler

Yakacık

Urla

İktisadi İşletme 

 

Maltepe Özel Bakım

Kurum Müdürleri

Maltepe FTR

Urla Yaşam

3.3. Personel

Tüm Cemiyet personeli, Kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatındaki Cemiyet’in kanuni sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli uyumu sağlamak ve Cemiyet kişisel veri politikaları ve sürecin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmakla sorumludur.  Personel herhangi bir şekilde kendisine şikayet ve/veya başvuruları ilgili birime en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.

3.4. Denetim Ekibi

3.2. maddede belirlenen Şikayet İnceleme Ekibi’nin bir diğer görevi ise kişisel verilerin korunması mevzuatının Cemiyet içindeki etkinliğini sağlamak, kişisel veri envanteri ile ilgili politikaların güncelliğini temin etmek ve yılda en az bir defa toplanarak güncel gelişmeler ışığında yol haritası çizerek departmanlar nezdinde kişisel verileri koruma süreçlerinin güncelliğini, teknik ve idari tedbirlerin uygulamalarını denetlemektedir.

4. PROSEDÜR

Şikayet başvuruları alındıktan sonra çözümlenmek üzere ilgili birimlere yönlendirilmektedir. Uzman ekipler tarafından her şikayet dikkatli ve özenli bir şekilde incelenmekte ve şikayetin çözüm aşamasında yapılan her işlem kayıt edilmektedir.

Cemiyet’e ulaşacak başvurular aşağıda belirtilen şekilde yönetilir:

Yukarıda belirtilen kanuni sürelerin aşılmaması adına şikâyet talebini teslim alan Personel ilgili tebligatı bir iş günü içerisinde üzerine veya ileti içeriğinde tebliğ tarihini belirterek Şikayet İnceleme Ekibi’ne iletir. Ekip, bir hafta içerisinde Cemiyet nezdindeki dayanak belgeleri topladıktan sonra nihai yanıtı ilgili kişi ile yazılı olarak paylaşır. Cevap için gerekli belgelerin toplanmasında tüm departmanlar Şikayet İnceleme Ekibi’ne yardımcı olarak en hızlı şekilde dönüş yapmakla yükümlüdür.

5. YÜRÜRLÜK

İşbu prosedür yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve uygulaması irtibat kişisi ve komite tarafından kontrol edilir.

Darüşşafaka Cemiyeti ve İktisadi İşletmesi Başvuru Formu için tıklayınız

Yürürlülük Tarihi: 27.08.2019
Revizyon No/Tarih: 00/--
Doküman No: PR.03.030

Bu Çerez Politikası; Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veya onlar adına yürütülen bu web sitesi için geçerlidir.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizin tüm özelliklerini kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

1.Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır? 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sayılmaktadır;

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • İnternet sitesinin, sizin ve Vakfımızın hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

2.İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

Çerezler, “kalıcı çerezler” ve “geçici çerezler” olmak üzere iki türe ayrılırlar. Kalıcı çerezler, web sitesini ilk ziyaretinizde oluşturulur; çerezin “kullanım ömrü”, yani geçerlilik süresi boyunca veya sizin tarafınızdan silinene kadar cihazınızda kalır. Web sitesini, cihazınız üzerinden her ziyaret edişinizde tekrar etkinleşirler. Geçici çerezler ise “oturum çerezleri” olarak bilinmektedir. Geçici çerezler, “tarayıcı oturumu” süresince geçerlidir. Tarayıcı oturumu, internet tarayıcısı pencerenizi açtığınız an başlamakta olup, tarayıcı pencerenizi kapatmanızla sonlanmaktadır. Tarayıcınızı kapatmanızla birlikte, tüm geçici çerezler silinmektedir. 

3.İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

Çerez Açıklamalar İlgili Gizlilik Politikası
Google Analytics Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve ziyaretçi sayısını tespit edebilmek ve istatistiksel anonim verileri toplamak ve ilgi alanıza giren reklamların size ulaşmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Adwords Conversion Google Adwords Conversion takip çerezleri, Google üzerinden sunulan reklamlarımızdan birini gördükten veya buna tıkladıktan sonra web site(leri)mizde birtakım eylemleri tamamlayıp tamamlamadığınızı anlamamıza yardımcı olur. https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google (Yeniden pazarlama) Google, bu çerezi Google ortak web sitelerinde size hedefe yönelik reklamlar sunabilmek maksadıyla web sitelerimizde hangi içerikle etkileşime girdiğinizi anlamak ve böylece web site(leri)mizde etkileşime girdiğiniz içeriğe dayalı olarak birtakım hedefe yönelik reklamlar sunabilmek için kullanır. https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Facebook Pixel Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve ilgi alanınıza giren reklamların size ulaşmasını ve ölçümlenmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. https://www.facebook.com/policy.php
Hotjar Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve istatistiksel anonim verileri toplamak amacıyla kullanılmaktadır. https://www.hotjar.com/privacy/

4.Çerez Kullanımının Engellenmesi

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. Tarayıcı üreticileri, kendi ürünleri özelinde çerezlerin yönetimi hususunda ilgili yardım sayfaları sunmakta olup daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki linkleri inceleyiniz.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies

Safari: https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies 

İşbu Çerez Politikası’nda belirtilen usullerle profilleme işlemi gerçekleştirilebilmekte, sitemizin geliştirilebilmesi için gerekli faaliyet yürütülmektedir.

Cemiyetimiz tarafından düzenlenen işbu Çerez Politikası kişisel bilgi uygulamalarımızın gösterilmesi amacıyla, önceden haber verilmeksizin periyodik olarak güncellenebilir. Çerez Politikamızda önemli herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, internet sitemizde göze çarpan bir bildirim yer alacak ve bu surette bilgilendirme yapılacaktır. 

Yürürlülük Tarihi: 11.05.2020
Revizyon No/Tarih: 00/--
Doküman No: POL.02.004

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer, İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Darüşşafaka Cemiyeti (“Darüşşafaka” veya “Cemiyet”) tarafından işlenmesine ilişkin esaslar açıklanmaktadır. 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Tarafınıza ait kişisel veriler Darüşşafaka tarafından bağış çalışmalarını yürütmek ve bu doğrultuda gerektiğinde ve/veya teşekkür, tebrik, tanıtım, bilgilendirme ve duyuru amacıyla sizinle iletişime geçebilmek, yapılan bağışlara ilişkin olarak gerekli evrakları düzenlemek, söz konusu evrakları sizinle paylaşmak, Cemiyet faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkinlikler düzenlenmesi, bağış çalışmalarının geliştirilmesi, Cemiyetimizin faaliyetlerinden ve/veya etkinliklerinden sizi haberdar etmek ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için açık rızanıza istinaden ve/veya hukuken izin verilen veya zorunlu kılınan diğer hallerde yurtiçinde ve yurtdışında bulunan, bilişim teknolojileri desteği (bulut bilişim, e-posta ve diğer) veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan finans kuruluşları, Cemiyetimiz tarafından destek aldığımız danışmanlık firmaları, satış, pazarlama ve Cemiyetimizin faaliyetleri ile ilgili diğer alanlarda destek veren üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza ve talep halinde noterlikler de dahil yetkili kurum ve kuruluşlara (yurt içinde veya yurt dışına) KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılmaktadır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İşbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan kişisel veriler, Darüşşafaka tarafından Darüşşafaka içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amaçlanarak hukuk kuralları çerçevesinde [email protected] e-posta adresi veya Cemiyet’in telefon numaraları vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlarda sözlü/yazılı şekilde otomatik olmayan veya kısmen otomatik olan yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5/2 (a) hükmü kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, 5/2 (c) hükmü kapsamında Bağış Sözleşmesi vb. sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla kişisel veri işlemenin zorunlu olması, 5/2 (ç) hükmü kapsamında hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, 5/2 (f) hükmü kapsamında sizlerin de temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek şartıyla Darüşşafaka’nın meşru menfaatinin sağlanması, Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca gerektiği hallerde açık rızanızın alınması hukuki sebebi uyarınca toplanmaktadır.

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Darüşşafaka’ya başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebileceğiniz gibi internet sitemizden ulaşabileceğiniz başvuru formunu Darüşşafaka’nın “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer/İstanbul” adresine posta yoluyla göndermek yöntemiyle de iletebilirsiniz.

Darüşşafaka olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Darüşşafaka talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Darüşşafaka nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer, İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Darüşşafaka Cemiyeti (“Darüşşafaka” veya “Cemiyet”) tarafından işlenmesine ilişkin esaslar açıklanmaktadır. 

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Burs başvuru işlemleri sırasında şahsınıza ve/veya velisi olduğunuz öğrenciye ait ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, TC Kimlik numarası gibi kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, banka bilgileri, ekonomik durum bilgisi, bursluluk durumu bilgisi, iş yeri bilgisi, öğrenci belgesi, meslek ve eğitim durumu bilgileri, transcript, sınav sonuç belgesi, sosyal güvenlik kayıt belgesi, vukatlı nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı, fotoğraf, medeni durum ve aile bireylerine ilişkin sosyal ve ekonomik bilgiler, herhangi bir bedensel engel olması halinde buna ilişkin sağlık raporunda yer alan bilgiler gibi kişisel veriler aşağıda sıralanan amaçlarla Cemiyet tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 • Bursluluk imkanının tanınması için araştırma yapılabilmesi ve uygun görülmesi halinde burs verilmesi,
 • Burs, barınma desteği ve mali yardım faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Öğrencinin başarı durumunun analizi ve takibi ile bu konuda burs veren kişi, kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi,
 • Öğrencinin başarı durumunun analizi ve takibi ile bu konuda burs veren kişi, kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi,
 • İletişim ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk iş ve işlemlerin takibi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

2.İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel veri işleme amaçları ile aktarım amaçları paralellik göstermektedir. Bu kapsamda Cemiyetimiz tarafından elde edilen kişisel veriler, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda ve tabi olduğumuz mevzuatta yer alan usul ve esaslar ile yasal yükümlülüklere uygun bir şekilde yetkili kamu ve özel kurumlarla, Cemiyetimiz tarafından verilen hizmetler ve akdedilen sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve burs faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla bağışçılarımızla, burs veren kişi, kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımızla, danışmanlarımızla, tedarikçilerimizle,  hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlarla (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları) Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde paylaşılabilecektir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Size ve velisi olduğunuz öğrenciye ait kişisel veriler aşağıda yer alan hukuki sebepler uyarınca, internet sitemizde yer alan burs başvuru formlarının doldurulması suretiyle elektronik ortamlarda kısmen ya da tamamen otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir:

 • KVKK m. 5/2 (a) hükmü uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verileri işlemenin gerekli olması
 • KVKK 5/2 (ç) hükmü uyarınca hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek için veri işlemenin zorunlu olması,
 • KVKK 5/2 (e) hükmü uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Ayrıca kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütebilmek adına gerekli olması halinde amaçla sınırlı şekilde ve Kanun’a uygun olarak açık rızanız doğrultusunda da işlenebilecektir. 

4.Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Cemiyetimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizde yer alan https://www.darussafaka.org/kisisel-verilerin-korunmasi/basvuru-proseduru adresinden ulaşabileceğiniz Darüşşafaka Cemiyeti Başvuru Formu’nu doldurarak “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer/İstanbul” adresine yahut [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Darüşşafaka olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Darüşşafaka talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Darüşşafaka nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

 

Yürürlülük Tarihi: 18.11.2021
Revizyon No/Tarih: 00/--
Doküman No: FR.02.154

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

 

Cemiyet tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ek mevzuatı doğrultusunda şahsıma ve/veya velisi olduğum öğrenciye ait kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak Aydınlatma Metni tarafıma tebliğ edilmiştir.

İşbu Aydınlatma Metni bağlamında kişisel verilerimizin işlenmesine ilişkin olarak;

Cemiyet ile aramızdaki sözleşme ilişkisi ile eğitim ve burs faaliyetlerinin gereklilikleri, öğrenci dosyası oluşturulması için gerekli evrakın temini ve herhangi bir bedensel engelimin bulunması halinde bu hususun değerlendirilmesi adına sağlık verilerim ile din bilgisi gibi özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine, saklanmasına, işleme amacı ile bağlantılı ve sınırlı şekilde Kanun’a uygun olarak Cemiyet’in iş ortaklarına, bağışçılara, burs veren kişi, kurum ve kuruluşlara, gerektiğinde hizmet sağlayıcı firmalara ve kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmasına izin verdiğimi, velisi olduğum öğrenciye ve/veya şahsıma ilişkin olarak Cemiyet ile paylaştığım tüm bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu, kabul ve beyan ederim.

Şahsıma ve/veya velisi olduğum öğrenciye ait kişisel verilerin Cemiyetin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla kullanılmakta olan sistemleri sağlayan tedarikçilerin sunucularının yurt dışında bulunuyor olması nedeniyle yurt dışına aktarılmasına onay verdiğimi kabul ve beyan ederim. 

Şahsım ve/veya velisi olduğum öğrenci tarafından üniversiteye giriş sınavları neticesinde elde edilen başarıların Cemiyetim internet sitesi ile kurumsal hesapları aracılığıyla sosyal medya da dahil çeşitli mecralarda yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılmasına onay veriyorum.

Yukarıda işaretlediğim doğrultuda şahsıma ve/veya velisi olduğum öğrenciye ait kişisel verilerin işlenmesine, kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; aydınlatma metninin tarafıma tebliğ edildiğini, bu kapsamda ilgili kişisel verilerin işlenmesine aydınlatılmış açık rızam ile onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

 

Yürürlülük Tarihi: 18.11.2021
Revizyon No/Tarih: 00/--
Doküman No: FR.02.154
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?