Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Darüşşafaka Cemiyeti, babası olmayan maddi durumu yetersiz, başarılı çocuklara karşılıksız eğitim – öğretim hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. Cemiyet bu amacını gerçekleştirmek için 1863 yılından beri faaliyet göstermekte olup, halen babası ve / veya annesi olmayan maddi durumu yetersiz çocuklara ortaokuldan itibaren kapılarını açarak, tamamen değerli bağışçılarının katkılarıyla tam burslu olarak okutup, topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmektedir. Darüşşafaka Cemiyeti bu niteliğiyle halka mal olmuş, bilinirliği olan ve kamu yararına çalışan bir dernektir.

Darüşşafaka Cemiyeti, yukarıda bahsetmiş olduğumuz bu ulvi amacını gerçekleştirmekte katkısı olan siz değerli bağışçılarına / vasiyet bağışçılarına / Cemiyet üyelerine / öğrencilerine / öğrenci velilerine / mezunlarına / çalışanlarına / tüm paydaşlarına her zaman ulaşabilmek ve bugüne kadar Darüşşafaka’ya sağlamış oldukları katkılarının devamlılığını sağlayabilmek, kutlama, tebrik, bilgilendirme, bağış ve ayrıca Derneğimizin tüzüğü gereği amacını oluşturan her konuda hizmet ve faaliyetlerimizin ifası, tanıtılması ve iletişim amacıyla siz değerli bağışçılarımızın / bağışçı adaylarımızın / üyelerimizin / öğrencilerimizin / mezunlarımızın / öğrenci velilerimizin / üniversite bursiyerlerimizin / çalışanlarımızın / tüm paydaşlarımızın sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda edinilmiş kişisel veriler ve özel kişisel verilerini 6698 Sayılı Kanun gereği sizleri bilgilendirerek ve açık rızalarınızı almak kaydıyla kaydetmekte ve işlemekte olup, istatistiksel çalışmalar yapma, kamu denetimi, bağımsız denetim gerçekleştirme, sizlerin adını Derneğimize katkıda bulunan kişiler olarak duyurma, eğitimle ilgili istatistik ve çalışmalar amaçları ile kamu kurum ve kuruluşları, veri işleyen kuruluşlar, iktisadi işletmelerimiz, hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlar, yurt dışında mukim kişi, kurum ve kuruluşlar, sağlık kurumları, toplu iletişimi hızlandıran firmalar ve bağımsız denetim firmalarına aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren hukuki yükümlülüklerimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ikincil mevzuatlarından doğmaktadır. Ayrıca, bahse konu mevzuat çerçevesinde kurduğumuz hukuki ilişkideki eğitim, burs, üyelik, bağış sözleşmelerinin ifası kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla siz üyelerimizin, bağışçılarımızın, öğrencilerimizin, mezunlarımızın, velilerimizin, çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın kişisel verilerinin işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.

Değerli bağışçılarımızın / vasiyet bağışçılarımızın / üyelerimizin / öğrencilerimizin / mezunlarımızın / öğrenci velilerimizin / üniversite bursiyerlerimizin / çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereğince her zaman kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanununun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (MADDE 7 - (1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir), kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme üzerine veya 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Veri Sorumlusu sıfatı ile değerli bağışçılarımızın / vasiyet bağışçılarımızın / üyelerimizin / öğrencilerimizin / mezunlarımızın / öğrenci velilerimizin / üniversite bursiyerlerimizin / çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunulur.