Varlık Yönetimi Komisyonu

 ›  Hakkımızda  ›  Kurumsal Yönetim  ›  Komisyonlar  › ↓ 

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU
OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, Tüzüğün 34. ve 45. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulunca oluşturulacak olan Varlık Yönetimi Komisyonunun oluşumuna ilişkin kurallar ile görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönetmelik, Varlık Yönetimi Komisyonunun oluşturulmasında esas alınacak kuralları, bu Komisyonun işlev ve görevlerinin neler olduğunu ve çalışmalarına esas teşkil edecek usulleri kapsamaktadır.

Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik dayanağını Tüzüğün 34, 40, 45 ve 56. maddelerinden almaktadır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte bahsi geçen;

Cemiyet : Darüşşafaka Cemiyetini,
Yönetim Kurulu : Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunu,
Komisyon : Darüşşafaka Cemiyeti Varlık Yönetimi Komisyonunu,
Genel Sekreterlik : Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreterliğini,
Genel Sekreter : Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreterini,
Birim : İlgisine göre Darüşşafaka Cemiyeti Emlak / Mali İşler / Satın Alma Birimlerini,
Genel Sekreter Yardımcısı : Darüşşafaka Cemiyeti Operasyon ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısını,
İktisadi İşletme : Darüşşafaka Cemiyeti İktisadi İşletmelerini,
Bağlı Vakıflar : Cemiyet Yönetim Kurulunun veya Yönetim Kurulu üyelerinden bir kısmının aynı zamanda Vakıf yönetimini de oluşturduğu Vakıfları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun
Amaç ve İşlevi - Yetki ve Görevleri

Komisyonun Amaç ve İşlevi
Madde 5-
Tüzüğün 34. maddesi ve 45. maddesi kapsamında oluşturulacak Komisyonun işlev ve amacı; Cemiyete ait her türlü mal varlığının ve borçlarının yönetimi uygulamalarının işleyişi ve etkinliği açısından gözlemler yapmak, hedeflere ulaşılmasını engelleyen eksiklikleri tespit edip iyileştirme önerilerinde bulunmak, varlıkların yönetimi ve değerlendirilmesinde potansiyeli artırıcı ve yeni açılımlar yaratacak yöntemler belirlemek ve tüm bu konulardaki sonuç önerilerini Yönetime sunmak suretiyle varlık yönetiminde en üst düzeyde verimlilik elde edilmesine yönelik strateji ve politika oluşturulmasında Yönetim Kuruluna yardımcı olunmasıdır.

Komisyonun Yetki ve Görevleri
Madde 6-
Komisyonun, bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen işlev ve amacı doğrultusunda Cemiyetin nakit, menkul ve gayrimenkul tüm mal varlığının işleyişi ve etkinliğinin izlenmesi, borç yönetiminin izlenmesi, eksikliklerin tespiti, varlıkların yönetimi ve değerlendirilmesinde potansiyeli artırıcı ve yeni açılımlar yaratacak yöntemlerin belirlenmesine ilişkin yetki ve görevleri aşağıda ayrıntılarıyla belirtilmiştir.

6.01- Komisyon, Cemiyete ait varlıklar, borçlar ve finansal risk yönetimi ile ilgili olarak, Genel Sekreter Yardımcısı tarafından kendisine aylık dönemler halinde verilen bilgi ve belgeleri inceler, bu hususlardaki görüş ve önerileri hakkında üçer aylık dönemler halinde Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

6.02- Cemiyetin repoda veya mevduatta değerlendirilecek nakitleri, döviz ya da TL cinsinden tahvilleri ile ilgili olarak, Cemiyet menfaatleri bakımından bir kısım bankalarla çalışılmamasının öngörülmesi halinde, gerekçeleriyle birlikte bu bankaların bilgileri Yönetim Kuruluna sunulur.

6.03- Komisyon, ilgili Genel Sekreter Yardımcısı tarafından üçer aylık dönemler halinde kendisine sunumu yapılan bankalardan teklif toplama suretiyle yapılmış olan repo, mevduat, döviz alım ve satım işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeleri denetler, bunlar hakkındaki raporunu üçer aylık aralıklarla “Cemiyete ait Varlıklar ve Finansal Risk Yönetimi Raporu” ile birlikte Yönetim Kuruluna sunar.

6.04- Komisyon, Cemiyetin sahip olduğu kiradaki taşınmaz portföyünün rayiç değerleri ile kira bedellerinin karşılıklı değerlendirmesi ve taşınmazların değerlerini etkileyebilecek gelişmelerle ilgili çözüm önerilerini içeren raporunu, altı ayda bir Yönetim Kuruluna sunar.

6.05- Komisyon, Cemiyetin mal varlığına katılan yeni taşınmazlara ilişkin olarak, Genel Sekreterin bu taşınmazın satışı veya kiraya verilmesi hakkında Yönetim Kuruluna yapacağı öneri hakkında yazılı görüşünü bildirir. Genel Sekreterin teklifi, Komisyon görüşü ile birlikte karar verilmek üzere Yönetim Kuruluna sunulur.

6.06- Komisyon, Genel Sekreterin vasiyet veya bağış yoluyla Cemiyetin varlıkları arasına katılan menkullerin değerlendirilmesine ilişkin önerisini değerlendirir ve önerinin uygunluğu hususunda sonuç görüşünü yazılı olarak bildirir. Genel Sekreterin önerisi, Komisyonun görüş ve önerileriyle birlikte Yönetim Kuruluna sunulur.

6.07- Komisyon, Cemiyetin bağlı vakıfları ile ilgili yönetim raporunu, en az yılda bir Yönetim Kuruluna sunar.

6.08- Komisyon, Cemiyetin iktisadi işletmeleri ile ilgili yönetim raporunu, en az yılda bir Yönetim Kuruluna sunar.

6.09- Komisyon, Cemiyetin uhdesinde bulunan telifler, haklar ve diğer varlıklarla ilgili yönetim raporunu, en az yılda bir Yönetim Kuruluna sunar.

6.10- Komisyon, Cemiyete bağışlama veya vasiyet yoluyla geçmiş ve halen muhafaza edilmekte olan menkullerin mevcudu, son bir yıl içinde bu menkullerle ilgili yapılan işlemler ve bunlardan alınan önlemlere rağmen değerlendirilemeyenler hakkında Genel Sekreter tarafından yılda bir hazırlanan raporu inceler ve gerekli değerlendirmeleri yapar. Bu rapor, Komisyonun görüş ve
önerileriyle birlikte Genel Sekreter tarafından Yönetim Kuruluna sunulur.

6.11- Komisyon, varlık yönetimi ile ilgili olarak ilgili birimlerce yapılan çalışmaları değerlendirir. Bu çalışmaların geliştirilmesi ve varlıkların daha verimli yönetilmesine ilişkin yeni açılımlar konusundaki önerilerini Genel Sekreterlik ve Yönetim Kuruluna sunar.

6.12 - Komisyon, ilgili bölümlerin varlık yönetimi konusundaki çalışmalarının konulan hedefler doğrultusunda gerçekleşmelerini değerlendirir.

6.13- Komisyonun kararları Yönetim Kuruluna sunulan görüş ve öneriler niteliğinde olup, tüm bu konularda nihai karar merci Yönetim Kuruludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonunun Oluşum ve Çalışma Esasları

Komisyonunun Oluşumu
Madde 7-
Tüzüğün 34. maddesi uyarınca Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından alınacak karara göre, açık veya gizli oyla kendi içinden seçilir.

Komisyon Başkanı, seçilmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde Komisyon üye adaylarını Yönetim Kuruluna bildirir. Komisyonda üye olarak yer almak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri de, bu süre içinde Yönetim Kuruluna adaylık başvurusunda bulunabilirler.

Yönetim Kurulu, tüm bu adaylar arasından asgari üç azami yedi kişiden oluşacak şekilde üyelerini seçerek Komisyonu oluşturur.

Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü takdirde Komisyon toplantısına katılabilir. Ayrıca Komisyon gündemi gerektirdiğinde, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine Genel Sekreter de Komisyon toplantılarına katılır.

Komisyon Başkanının gündem gereğince toplantıda hazır bulunmasını gerekli gördüğü çalışanlar, çağrı üzerine Komisyon toplantılarına katılırlar.

Madde 8- Komisyon üyelerinin hizmetleri fahri olup, üyelik süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Komisyonun Çalışma Esasları
Madde 9-
Komisyon, ayda en az bir kere olmak üzere toplanır.

Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde özel gündemle Komisyonu resen toplantıya çağırabilir.

Komisyonun görüşme yeter sayısı en az üye sayısının yarısı olup, kararlar oy çokluğu ile alınır. Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulunu toplantılarda yapılan değerlendirmeler hakkında daha kapsamlı bilgilendirmek amacıyla, toplantı tutanaklarının, sekretarya tarafından düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

Madde 10- Yönetim Kurulu sekretaryası, Komisyonun sekretaryasını yürütür. Komisyon Başkanı tarafından hazırlanan toplantı gündemi toplantıdan asgari üç gün önce Komisyon üyelerine sekretarya tarafından ulaştırılır. Toplantı tutanakları ve sonuç kararlarının düzenli halde tutulması, ve Yönetim Kuruluna iletilmesi Yönetim Kurulu sekretaryasının sorumluluğundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler
Madde 11-
Bu Yönetmelikte yer almayan durumlarda yetkili karar organı Yönetim Kuruludur.

Yürürlük
Madde 12-
Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 16.10.2012 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Yönetmelikte yapılan bu değişiklikler Yönetim Kurulunun 25.04.2017 tarih ve 20 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Varlık Yönetimi Komisyonu Yönetmeliği

Varlık Yönetimi Komisyonu Üyeleri
Mehmet Erktin (Başkan)
Cem Şipal
Burak İ. Çetinçeker
Akın Rota
İpek Üstündağ 
Bülent Topbaş
Murat Ergin
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?