Rezidanslar Ve Rezidans Yönetişimi Komisyonu

 ›  Hakkımızda  ›  Kurumsal Yönetim  ›  Komisyonlar  › ↓ 

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
REZİDANSLAR VE REZİDANS YÖNETİŞİMİ KOMİSYONU
OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam

Amaç

Madde 1– Bu Yönetmeliğin amacı, Tüzüğün 34. ve 45. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulunca oluşturulacak olan Rezidanslar ve Rezidans Yönetişimi Komisyonunun oluşumuna ilişkin kurallar ile görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Rezidanslar ve Rezidans Yönetişimi Komisyonunun oluşturulmasında esas alınacak kuralları, bu Komisyonun işlev ve görevlerinin neler olduğunu ve çalışmalarına esas teşkil edecek usulleri kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik dayanağını Tüzüğün 34, 40, 45 ve 56. maddelerinden almaktadır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen;

Cemiyet                          :  Darüşşafaka Cemiyetini,

Tüzük                               :  Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğünü,

Yönetmelik                       : Rezidanslar ve Rezidans Yönetişimi Komisyonu Yönetmeliğini,

Yönetim Kurulu               :  Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunu,

Yönetim Kurulu Başkanı :   Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanını,

Bağış Komisyonu             :  Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonunu,                 

Komisyon                          : Rezidanslar ve Rezidans Yönetişimi  Komisyonunu,

Komisyon Başkanı           : Rezidanslar ve Rezidans Yönetişimi  Komisyonu Başkanını,

Komisyon Üyeleri            : Rezidanslar ve Rezidans Yönetişimi Komisyonu Üyelerini,           

Genel Sekreter                 : Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreterini,

Rezidans/Rezidanslar      : (İşbu Yönetmelik kapsamında) Darüşşafaka Cemiyeti Şenesenevler, Yakacık, Maltepe Rezidansları ile Maltepe ve Urla Özel Bakım Merkezlerini,

Bölüm/Birim                     : Darüşşafaka Cemiyeti Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Bölümünü/Birimini,

 Sekreterya                        : Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Sekreteryasını,

 

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Amaç ve İşlevi - Yetki ve Görevleri

Komisyonun Amaç ve İşlevi

Madde 5-  Tüzüğün 34. maddesi kapsamında oluşturulacak Rezidanslar ve Rezidans Yönetişimi Komisyonunun işlev ve amacı; Cemiyetin Rezidans sisteminin işleyişi ve etkinliği açısından gözlemler yapmak, sisteme ilişkin ve öngörülen hedeflere ulaşılmasını engelleyen eksiklikleri tespit edip iyileştirici ve geliştirici  önerilerde bulunmak, Rezidanslara üye kabulü koşulları, Rezidans başvuruları ve mevcut üye başvuru ve şikayetleriyle ilgili  değerlendirmelerde bulunmak, Rezidanslardaki uygulamalar ile Darüşşafakanın kamu yararına bir dernek ve eğitime hizmet eden bir bağış kurumu olarak marka bilinirliği ile güvenilir marka algısını kamuoyunda pekiştirmek, kaynak geliştirme yönünden potansiyeli artırıcı ve bu konuda yeni açılımlar yaratacak yöntemler belirlemek ve tüm bu konulardaki çalışmalarına ilişkin sonuç ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak suretiyle, bu hedeflere yönelik strateji ve politika oluşturulmasında Yönetim Kuruluna yardımcı olmaktır. 

Komisyonun Yetki ve Görevleri

Madde 6- Komisyonun yetki ve görevleri; bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen işlev ve amacı kapsamında edindiği bilgiler, yaptığı gözlem ve saptadığı öneriler doğrultusunda, icraya hazırlık safhasında Yönetim Kuruluna sonuç ve tekliflerini bildirmektir.

Bu bağlamda Komisyon;

6.01- Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Bölümü/Birimi tarafından hazırlanan Stratejik Plan ve Yıllık Çalışma Programının, Rezidanslar açısından Cemiyetin vizyon ve misyonuna uygun olup olmadığını inceleyerek, görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

6.02- Cemiyete ait Rezidanslara üye kabulü koşullarını ve Rezidans analiz raporunu yılda iki kez değerlendirir. Üye kabulü koşullarının mevzuata, bu alandaki gelişimlere ve değişen şartlara uyumu konusunda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

6.03- Rezidans üye adaylarının başvuruları ve yapılan görüşmelerinin değerlendirilmesini yaparak, başvuruların uygunluğu konusunda görüşlerini Yönetim Kuruluna bildirir.

6.04- Rezidansların fiili doluluk oranlarını, üyelerin Rezidanslarda kaldıkları dönemlerde bağış ve vasiyet bağışı olarak yapmış oldukları katkıları yılda birkaç kez gözden geçirip, bunlara ilişkin   gözlem ve değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunar.

6.05-Rezidans bağış modelinin gerek sistem olarak değiştirilmesine, gerekse iyileştirilip geliştirilmesine ve böylece Rezidans üyelerinin artırılmasına yönelik iletişim çalışmaları ile ilgili öneriler geliştirir. Bu konuda Yönetim Kurulunca kabul edilen önerilerle ilgili çalışmaların koordine edilmesini ve amaca uygunluk bakımından izlenmesini gerçekleştirir.

6.06- Rezidans bağışçıları için verilmekte olan hizmetleri gözden geçirir, bu hizmetlerin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik öneriler konusunda Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

6.07- Cemiyetin değişik Rezidansları arasında Rezidans hizmet standardı oluşturulmasına ilişkin önerilerde bulunarak, bu konuda Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

6.08- Rezidanslar ile Cemiyetin değişik birimleri arasındaki bağın güçlendirilmesi konusunda, bu bağlamda  Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile Rezidanslar arasında geliştirilebilecek ortak faaliyetler  hususlarında  öneriler geliştirir.

6.09- Rezidans üyelerinin talep ve şikayetlerini izleyip değerlendirir, Yönetim Kurulunca karar alınması gereken talepler/şikayetler hakkında önerilerini bildirir.

6.10-  Rezidanslar için her yıl için hazırlanan bütçe hedeflerinin bütçe gerisinde kalması halinde, bütçede yer alan hedeflere ulaşılabilmesi için alınması gerekli aksiyonlar konusundaki görüş ve önerilerini Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonunun raporu ile birlikte ayda bir Genel Sekreterlik ve Yönetim Kuruluna sunar.

6.11- Görevi kapsamındaki Yönetmelikleri inceler, mevcut Yönetmeliklerde yapılmasını gerekli gördüğü değişiklikler hakkındaki görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

6.12- Komisyonun kararları, Yönetim Kuruluna sunulan görüş ve öneriler niteliğinde olup, tüm bu konularda nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonunun Oluşum ve Çalışma Esasları

Komisyonunun Oluşumu

Madde 7- Tüzüğün 34. maddesi uyarınca Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından alınacak karara göre, açık veya gizli oyla kendi içinden seçilir.

Komisyon Başkanı, seçilmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde Komisyon üye adaylarını Yönetim Kuruluna bildirir. Komisyonda üye olarak yer almak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri de, bu süre içinde Yönetim Kuruluna adaylık başvurusunda bulunabilirler.

Yönetim Kurulu, tüm bu adaylar arasından asgari üç azami yedi kişiden oluşacak şekilde üyelerini seçerek Komisyonu oluşturur.

Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü takdirde Komisyon toplantısına katılabilir. Ayrıca Komisyon gündemi gerektirdiğinde, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine Genel Sekreter de Komisyon toplantılarına katılır.

Komisyon Başkanının gündem gereğince toplantıda hazır bulunmasını gerekli gördüğü çalışanlar, çağrı üzerine Komisyon toplantılarına katılırlar.

 Madde 8- Komisyon üyelerinin hizmetleri fahri olup, üyelik süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Komisyonun Çalışma Esasları

Madde 9- Komisyon, en az iki ayda bir kere olmak üzere toplanır.

Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde özel gündemle Komisyonu resen toplantıya çağırabilir.

Komisyonun görüşme yeter sayısı en az üye sayısının yarısı olup,  komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.

Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulunu toplantılarda yapılan değerlendirmeler hakkında daha kapsamlı bilgilendirmek amacıyla, toplantı tutanaklarının sekretarya tarafından düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

Komisyonun kararları, Yönetim Kuruluna sunulan görüş ve öneriler niteliğinde olup, tüm konularda nihai karar merci Yönetim Kuruludur. 

 Madde 10- Yönetim Kurulu sekretaryası, Komisyonun sekretaryasını yürütür. Komisyon Başkanı tarafından hazırlanan toplantı gündemi toplantıdan asgari üç gün önce Komisyon üyelerine sekretarya tarafından ulaştırılır. Toplantı tutanaklarının ve sonuç kararlarının düzenli halde tutulması ve Yönetim Kuruluna iletilmesi Yönetim Kurulu sekretaryasının sorumluluğundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler

Madde 11- Bu Yönetmelikte yer almayan durumlarda yetkili karar organı Yönetim Kuruludur.

Yürürlük                                                                

Madde 12- Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 26/04 /2022tarih ve 23 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

REZİDANSLAR VE REZİDANS YÖNETİŞİMİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

 

Rezidanslar ve Rezidans Yönetişimi Komisyonu Üyeleri

Erman Süsler (Başkan)
Zeynep Necipoğlu
Serpil Tunçer
Feryal Çelikel
Melek Eyigünlü
Burak İ. Çetinçeker 
Necla Özel
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?