Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Komisyonu

 ›  Hakkımızda  ›  Kurumsal Yönetim  ›  Komisyonlar  › ↓ 

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
ÖĞRENCİ SEÇME, KAYIT VE KABUL KOMİSYONU
OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, Tüzüğün 34. maddesi kapsamında Yönetim Kurulunca oluşturulacak olan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Komisyonunun  oluşumuna ilişkin kurallar ile  görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönetmelik, Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Komisyonunun oluşturulmasında esas alınacak kuralları, bu Komisyonun işlev ve görevlerinin neler olduğunu ve çalışmalarına esas teşkil edecek  usul ve kuralları  kapsamaktadır.

Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik dayanağını Tüzüğün 34, 40 ve 56. maddelerinden almaktadır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte bahsi geçen;

Darüşşafaka:Darüşşafaka Cemiyetini,
Tüzük: Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğünü,
Yönetim Kurulu: Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunu,
Yönetim Kurulu Başkanı: Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanını,
Eğitim Kurumları: Darüşşafaka Eğitim Kurumlarını,
Eğitim Komisyonu: Darüşşafaka Cemiyeti Eğitim Komisyonunu,
Komisyon: Darüşşafaka Eğitim Kurumları Öğrenci  Seçme, Kayıt ve Kabul Komisyonunu,
Genel Sekreter: Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreterini,
Komite: Darüşşafaka Eğitim Kurumları Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul  Komitesini,
İletişim Bölümü Temsilcisi :Darüşşafaka Cemiyeti İletişim Bölümü Temsilcisini 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Amaç ve İşlevi - Yetki ve Görevleri

Komisyonun Amaç ve İşlevi
Madde 5-
Tüzüğün 34. maddesi kapsamında oluşturulan Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Komisyonunun işlev ve amacı, Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin seçimi, sınavların yapılması, öğrencilerin kayıt ve kabulü ile oryantasyonunun gerçekleştirilmesi hususlarında Komitenin hazırladığı programı ve uygulamalarını izlemek, bu program ve uygulamaların Darüşşafaka Eğitim Kurumları Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Esaslarına uygun olup olmadığını gözlemlemek, eksiklikleri tespit edip bu hususlarda katkılarda ve önerilerde bulunmak, Eğitim Komisyonu ile birlikte  okula alınacak öğrenciler ile ilgili değerlendirme kriterlerini inceleyip değerlendirmek ve okula kabul edilecek öğrenci asil ve yedek kontenjanları ile ilgili önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak, okula  kabul edilecek öğrenci aday listelerini kesinleştirip Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve böylece tüm bu sürecin mevzuata ve esaslara  uygun, sistemli ve rasyonel şekilde yönetilmesine katkıda bulunmaktır.

Komisyonun Yetki ve Görevleri
Madde 6-
Komisyonun bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen  işlev ve amacı doğrultusunda görevleri aşağıda belirtilmiştir.

6.01- Komite tarafından Darüşşafaka Eğitim Kurumları Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Esasları doğrultusunda hazırlanan programı inceler, bu programdaki eksiklikleri tespit edip bunların giderilmesine yönelik önerilerde bulunup gerekli katkıları sağlar ve nihai programı Yönetim Kurulunun onayına sunar.

6.02- Komitenin başkanlığını yürüten Ortaokul Müdürü tarafından hazırlanıp sunulan Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Eylem Planı ve Bütçesinin,  Eğitim Kurumlarının vizyon ve misyonuna uygun olup olmadığını inceler, uygunluğunu sağlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunar.

6.03- Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının tanıtımı,  giriş sınavı duyurularının yapılması, okulda öğrenim görecek öğrencilerin seçimine ilişkin sınavların yapılması, öğrencilerin kayıt ve kabulü ile oryantasyonunun gerçekleştirilmesi hususlarında Komitenin uygulamalarını izler, bu uygulamaların Darüşşafaka Eğitim Kurumları Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Esaslarına uygun olup olmadığını gözlemler, eksiklikleri tespit edip bu hususlarda katkı ve önerilerde bulunur.

6.04- Öğrenci seçme, kayıt ve kabul sürecinin tüm aşamalarında, özellikle Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının tanıtımı ve giriş sınavlarının duyurulması çalışmalarında basın ve halkla iletişim konusunda Komiteye gerekli desteği sağlar

6.05- Komitenin başkanlığını yürüten Ortaokul Müdürü tarafından hazırlanıp sunulan, sınavı hazırlayacak kurumlar ve alternatifleriyle ilgili listeyi inceler. Gerekli katkıları sağlayıp, alternatifleri değerlendirir ve nihai onay için Yönetim Kuruluna sunar.

6.06- Yönetim Kurulunun onayı çerçevesinde, her öğretim yılı başında sınav sorularının hazırlanacağı ve basılacağı kurum ve/veya kişiler ile yapılması gerekli anlaşma ve protokollerin gecikilmeksizin yapılmasını ve bu anlaşma ve protokoller doğrultusunda sınavla ilgili çalışmaların planlanıp yürütülmesini temin eder.

6.07- Komite tarafından belirlenen sınav merkezlerini inceler. Sınavların başka merkezlerde yapılmasına ilişkin alternatif önerileri varsa bildirir ve nihai sınav merkezleri listesini onay için Yönetim Kuruluna sunar.

6.08-Komite tarafından belirlenmiş olan sınav, sağlık kurulu, mali durum araştırması ve kayıt başlangıç tarihlerini kesinleştirir ve onay için Yönetim Kuruluna sunar.

6.09- Komisyon, Eğitim Komisyonu ile birlikte,  her yıl Okul Yönetimi İdari Kurulu tarafından 5.  sınıfa alınacak öğrenciler konusunda kendilerine sunulan Darüşşafaka Giriş Sınavı Değerlendirme Kriterlerini inceler ve değerlendirir. Bunun sonucunda Eğitim Komisyonu ile birlikte hazırladıkları, okula kabul edilecek öğrenci asil ve yedek kontenjanları ile ilgili önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

6.10- Sınavı kazanan öğrencilerin mali durum araştırmaları aşamasından önce Komisyon, Darüşşafaka Eğitim Kurumları Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Esaslarına uygun şekilde asgari geçime esas alınacak tutarları belirler ve  Yönetim Kuruluna onay için sunar. 

6.11- Komisyon, Komisyon Başkanınca hazırlanan öğrencilerin mali durum araştırması değerlendirme toplu sonuçlarını görüşür. Öğrencilerin mali durum puanlamaları ve sağlık kurulu formlarını değerlendirerek okula kabul edilecek öğrenci aday listelerini kesinleştirir ve Yönetim Kuruluna onay için sunar.

6.12- Komisyon, gerek sınav, kayıt ve kabul sürecine ilişkin yapılmasını gerekli gördüğü değişikliklere ilişkin görüş ve önerilerini,  gerekse sınav sisteminin genel içerik, nitelik ve kalitesini etkileyebilecek alternatif  değişiklik önerilerini Yönetim Kurulunun  değerlendirmesine sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonun Oluşum ve Çalışma Esasları

Komisyonunun Oluşumu
Madde 7-
Yedi kişiden  oluşan Komisyonun, başkanı ve bir üyesi Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilir. Komisyonun diğer üyeleri Ortaokul Müdürü, Lise Müdürü, Genel Sekreter, İş Bankası Temsilcisi ve  İletişim Bölümü Temsilcisidir.

Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü takdirde Komisyon toplantısına katılabilir.

Komisyonun Çalışma Esasları
Madde 8-
Komisyon, Eylül ayı başından Mart ayı sonuna kadar ayda en az bir kez, Nisan ayı başından Ağustos ayı sonuna kadar ise ayda en az iki kez olmak üzere toplanır.

Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde özel gündemle Komisyonu resen toplantıya çağırabilir.    
Komisyonun görüşme yeter sayısı en az dört olup, kararlar oy çokluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının bulunduğu tarafın oyu kabul edilir.

Komisyon toplantılarında alınan kararlar, Komisyon karar defterine kaydedilir.

Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulunu toplantılarda yapılan değerlendirmeler hakkında daha kapsamlı bilgilendirmek amacıyla, toplantı tutanaklarının, sekretarya tarafından düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar. Toplantı tutanakları ve sonuç görüşleri bütün Komisyon Üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Yönetim Kuruluna sunulur.

Madde 9- Yönetim Kurulu sekretaryası, Komisyonun sekretaryasını yürütür. Komisyon Başkanı tarafından hazırlanan toplantı gündemi toplantıdan asgari üç gün önce Komisyon üyelerine sekretarya tarafından ulaştırılır. Toplantı tutanaklarının ve  sonuç kararlarının düzenli halde tutulması, Yönetim Kuruluna iletilmesi ve karar defterinin muhafazası, Yönetim Kurulu sekretaryasının  sorumluluğundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler
Madde 10-
Bu Yönetmelikte yer almayan durumlarda yetkili karar organı Yönetim Kuruludur.

Yürürlük
Madde 11-
Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 16.10.2012tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Yönetmeliği

 

Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Komisyonu Üyeleri​
Mustafa U. Demirci (Başkan)
Erman Süsler
Feryal Çelikel
Müge Ören
P. Nesrin Bayazıt
Vedat Bayrak
Büşra Giray
Davut Ökütçü
M. Hakan Tahiroğlu
Necla Özel 
İş Bankası A.Ş. temsilcileri
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?