Kurumsal Yönetişim Komisyonu

 ›  Hakkımızda  ›  Kurumsal Yönetim  ›  Komisyonlar  › ↓ 

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİSYONU
OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, Tüzüğün 34. ve 45. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulunca oluşturulacak olan Kurumsal Yönetim Komisyonunun oluşumuna ilişkin kurallar ile görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönetmelik, Kurumsal Yönetim Komisyonunun oluşturulmasında esas alınacak kuralları, bu Komisyonun işlev ve görevlerinin neler olduğunu ve çalışmalarına esas teşkil edece kuralları kapsamaktadır.

Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik dayanağını Tüzüğün 34, 40, 45 ve 56. maddelerinden almaktadır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte bahsi geçen;

Cemiyet : Darüşşafaka Cemiyetini,
Tüzük : Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğünü,
Yönetim Kurulu : Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunu,
Yönetim Kurulu Başkanı : Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanını,
Komisyon : Darüşşafaka Cemiyeti KurumsalYönetim Komisyonunu,
Genel Sekreterlik : Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreterliğini,
Genel Sekreter : Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreterini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun
Amaç ve İşlevi - Yetki ve Görevleri

Komisyonun Amaç ve İşlevi
Madde 5-
Tüzüğün 34. ve 45. maddesi kapsamında oluşturulacak Komisyonun işlev ve amacı; Cemiyetin tüm işlem ve faaliyetlerinde kurumsal yönetim ilkelerine uyumun en etkin biçimde sağlanması için kurumsal yönetim ilkelerinin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak, bu konulardaki eksikliklere ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin sonuç ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak suretiyle, Cemiyetin her türlü işlem ve faaliyetinde kurumsal yönetim ilkelerine en nitelikli şekilde uyumun sağlanması ve bu konularda hedeflere yönelik strateji ve politika oluşturulmasında Yönetim Kuruluna yardımcı olmaktır.

Komisyonun Yetki ve Görevleri
Madde 6-
Komisyonun, bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen işlev ve amacı doğrultusunda kurumsal yönetim ilkelerine uyum, yönetimsel kontrol, kamuya yapılacak açıklamalar, iç düzenlemelere uyum, insan kaynakları politikası, Yönetim Kurulunun yapısına ilişkin belirlemeler ve riskten korunma kapsamındaki yetki ve görevleri aşağıda ayrıntılarıyla belirtilmiştir.

6.01- Cemiyetin tüm birim ve faaliyetlerinde kurumsal yönetim ilkelerini geliştirmek, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak yönünde önerilerde bulunmak.

6.02- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama nedeniyle meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve bu konuda iyileştirici önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak.

6.03- İyi yönetim uygulamalarına sahip olmanın öneminin ve faydalarının Cemiyet çalışanları ile paylaşılıp paylaşılmadığını ve Cemiyette verimli ve etkin bir “Kurumsal Yönetim Kültürü”nün yerleşip yerleşmediğini değerlendirmek.

6.04- Cemiyette performansı artırmaya yönelik yönetim uygulamaları altyapısının sağlıklı bir biçimde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında sonuç önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak.

6.05- Cemiyetin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhis ve tespiti, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

6.06- “Risk Yönetim Sistemleri”ni yılda en az bir kez gözden geçirmek.

6.07- Yönetim Kurulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapmak ve bu konudaki önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak.

6.08- Yönetim Kurulunu oluşturacak üyelerde aranması gerekli nitelikler, kurulu oluşturacak üye sayısı ile uygun adayların belirlenmesine yönelik politika ve stratejiler konusunda önerilerde bulunmak.

6.09- Yönetim Kurulunun ve ona bağlı komisyonların kurumsal yönetim bakımından işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak.

6.10- Cemiyetin etik kurallarına uyum konularındaki çalışmalara destek olmak.

6.11- Cemiyette uygulanması gerekli insan kaynakları politikaları konusunda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak ve uygulamayı izleyerek bu konuda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

6.12- Kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirmek. Faaliyet raporunda açıklanan bilgilerin kurumsal yönetim bakımından Komisyonun sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını tespit etmek.

6.13- Kamuya yapılacak açıklamaların, yasal mevzuat ve Cemiyetin bilgilendirme politikasına uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirmek.

6.14- Cemiyetin tüm düzenlemelerinin yazılı olup olmadığı ve tüm çalışanlara duyurulup duyurulmadığını incelemek. Ayrıca mevcut yazılı iç düzenlemelerin ve bunun yanında kabul edilebilir ve etiğe uygun davranışların yönetim tarafından çalışanlara aktarılıp aktarılmadığını denetlemek.

6.15- İç düzenlemelere uyumun takibi konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmek, eksiklikler ve iyileştirme çalışmaları hususunda sonuç görüşlerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

6.16-Cemiyetin mevcut yönetmeliklerini inceleyerek, yapılması gerekli değişiklikler hakkındaki görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak.

6.17-Cemiyet Tüzüğünü yıllık bazda ve ihtiyaç duyulduğu anda gözden geçirerek, ilgili mevzuat ve bu konuda dünyadaki gelişmeler çerçevesinde değerlendirmek ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin sonuç görüşlerini Yönetim Kurulu Başkanına sunmak.

6.18- Resmi makamlarca yapılan inceleme sonuçlarını kurumsal yönetime uyum bakımından gözden geçirmek.

6.19- Cemiyetin tüm birimlerinden Cemiyeti önemli derecede etkileyecek risk konuları ve hukuki konulara (yasal mevzuata uygunluk, lehte ve aleyhte mevcut ve olası davalar ve diğer benzeri hukuki konular) ilişkin periyodik bilgi edinmek, bu incelemeleriyle ilgili sonuç görüşlerini Yönetim Kuruluna sunmak.

6.20- İyi yönetim kurallarına aykırılık ile ilgili olarak Cemiyete ulaşan şikayetleri incelemek, şikayetlerin sonuca bağlanmasını sağlamak ve bu konudaki şikayet ve bildirimleri gizlilik ilkesi gerekleri çerçevesinde Yönetim Kuruluna ulaştırılmasını temin etmek.

6.21-Gerekli durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanının bilgisi dahilinde özel inceleme takibi yapmak. Ayrıca Cemiyet Tüzüğü ve iç mevzuatında yer alan tüm sorumlulukların yerine getirildiğini her yıl değerlendirmek.

6.22- Komisyon, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda Yönetim Kurulunun onayını almak suretiyle bağımsız uzman veya danışman görüşünden yararlanabilir. Bu durumda uzman ya da danışmanlık hizmetlerinin giderleri Cemiyet tarafından karşılanır.

6.23- Komisyonun kararları Yönetim Kuruluna sunulan görüş ve öneriler niteliğinde olup, tüm konularda nihai karar merci Yönetim Kuruludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonunun Oluşum ve Çalışma Esasları


Komisyonunun Oluşumu
Madde 7-
Tüzüğün 34. maddesi uyarınca Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından alınacak karara göre, açık veya gizli oyla kendi içinden seçilir.

Komisyon Başkanı, seçilmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde Komisyon üye adaylarını Yönetim Kuruluna bildirir. Komisyonda üye olarak yer almak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri de, bu süre içinde Yönetim Kuruluna adaylık başvurusunda bulunabilirler.

Yönetim Kurulu, tüm bu adaylar arasından asgari üç azami yedi kişiden oluşacak şekilde üyelerini seçerek Komisyonu oluşturur.

Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü takdirde Komisyon toplantısına katılabilir. Ayrıca Komisyon gündemi gerektirdiğinde, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine Genel Sekreter de Komisyon toplantılarına katılır.

Komisyon Başkanının gündem gereğince toplantıda hazır bulunmasını gerekli gördüğü çalışanlar, çağrı üzerine Komisyon toplantılarına katılırlar.

Madde 8- Komisyon üyelerinin hizmetleri fahri olup, üyelik süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Komisyonun Çalışma Esasları
Madde 9-
Komisyon, en az üç ayda bir kere olmak üzere toplanır.

Komisyonun görüşme yeter sayısı en az üye sayısının yarısı olup, kararlar oy çokluğu ile alınır.

Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulunu toplantılarda yapılan değerlendirmeler hakkında daha kapsamlı bilgilendirmek amacıyla, toplantı tutanaklarının, sekretarya tarafından düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

Madde 10- Yönetim Kurulu sekretaryası, Komisyonun sekretaryasını yürütür. Komisyon Başkanı tarafından hazırlanan toplantı gündemi toplantıdan asgari üç gün önce Komisyon üyelerine sekretarya tarafından ulaştırılır. Toplantı tutanakları ve sonuç kararlarının düzenli halde tutulması, Yönetim Kuruluna iletilmesi ve karar defterinin muhafazası, Yönetim Kurulu sekretaryasının sorumluluğundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler
Madde 11-
Bu Yönetmelikte yer almayan durumlarda yetkili karar organı Yönetim Kuruludur.

Yürürlük
Madde 12-
Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 16.10.2012 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Yönetmelikte yapılan bu değişiklikler Yönetim Kurulunun 25.04.2017 tarih ve 20 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Kurumsal Yönetişim Komisyonu Yönetmeliği

Kurumsal Yönetişim Komisyonu Üyeleri​​
Prof. Dr. Esra Ekmekci Çalıcıoğlu (Başkan)
Mustafa U. Demirci
P. Nesrin Bayazıt
Eşref Biryıldız
Vedat Bayrak
Burak İ. Çetinçeker 
Nilgün Özdemir 
Sevhan Gök Kahya


 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?