Eğitim Komisyonu

 ›  Hakkımızda  ›  Kurumsal Yönetim  ›  Komisyonlar  › ↓ 

Eğitim Komisyonu Çalışma Esasları

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
EĞİTİM KOMİSYONU
OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Tüzüğün 34. ve 45. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulunca oluşturulacak olan Eğitim Komisyonunun oluşumuna ilişkin kurallar ile görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Eğitim Komisyonunun oluşturulmasında esas alınacak kuralları, bu Komisyonun işlev ve görevlerinin neler olduğunu ve çalışmalarına esas teşkil edecek usulleri kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik dayanağını Tüzüğün 34, 40, 45 ve 56. maddelerinden almaktadır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte bahsi geçen;

Darüşşafaka: Darüşşafaka Cemiyetini,
Tüzük: Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğünü,
Yönetim Kurulu: Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunu,
Yönetim Kurulu Başkanı: Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanını,
Eğitim Kurumları: Darüşşafaka Eğitim Kurumlarını,
Komisyon: Darüşşafaka Cemiyeti Eğitim Komisyonunu,
Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul: Darüşşafaka Eğitim Kurumları Öğrenci Komisyonu Seçme, Kayıt ve Kabul Komisyonunu,
Genel Sekreterlik: Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreterliğini,
Genel Sekreter: Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreterini,
Genel Müdür: Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürünü,
Lise Müdürü: Darüşşafaka Lisesi Müdürünü,
Ortaokul Müdürü: Darüşşafaka Ortaokulu Müdürünü,
Koordinatörler: Darüşşafaka Eğitim Kurumları Yaşam Müdürü ile Akademik Koordinatörleri

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Amaç ve İşlevi ile Yetki ve Görevleri

Komisyonun Amaç ve İşlevi
Madde 5- Tüzüğün 34. maddesi kapsamında oluşturulacak Eğitim Komisyonunun işlev ve amacı; Tüzüğün 45. maddesi hükmü uyarınca, Eğitim Kurumları Genel Müdürü, Lise Müdürü, Ortaokul Müdürü ve Koordinatörler ile temas ederek okul ünitelerinin eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili bilgi almak, gözlem ve önerilerini tespit etmek ve bu konulardaki sonuç ve tekliflerini Yönetim Kuruluna sunmak suretiyle, Eğitim Kurumlarının eğitim - öğretim faaliyetlerinin Darüşşafaka’nın üstlendiği misyona uygun, çağın gerektirdiği her türlü sosyal ve teknolojik gelişimi özümseyen, akademik alanda donanımlı, üst düzeyde ve nitelikli bir şekilde devamına katkıda bulunmaktır.

Komisyonun Yetki ve Görevleri
Madde 6- Komisyonun görevi; bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen işlev ve amacı kapsamında edindiği bilgiler, yaptığı gözlem ve saptadığı öneriler doğrultusunda, icraya hazırlık safhasında Yönetim Kuruluna sonuç ve tekliflerini bildirmektir.

Bu bağlamda;

6.01- Komisyon, Eğitim Kurumları Genel Müdürü, Lise Müdürü, Ortaokul Müdürü ve Koordinatörler tarafından hazırlanan Stratejik Plan ve Yıllık Çalışma Programının, Eğitim Kurumlarının vizyon ve misyonuna uygun olup olmadığını inceler ve uygunluğunu sağlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunar.

6.02- Komisyon, yıl içindeki faaliyet ve harcamaların Eğitim Kurumları Genel Müdürü, Lise Müdürü, Ortaokul Müdürü ve Koordinatörler tarafından hazırlanarak sunulan Eğitim Kurumları Bütçesi ve Yıllık Çalışma Programına uygun olup olmadığının inceleyerek sonuç ve tekliflerini Yönetim Kurulunun onayına sunar.

6.03- Komisyon, aylık ve dönemler (sömestr ve yılsonu) itibariyle Eğitim Kurumlarının çalışma programlarını, ayrıca öğretmen ve öğrencilerin konulan hedefler doğrultusunda performans ve gelişimlerini inceleyerek, tüm bu konulardaki değerlendirme, görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

6.04-.Komisyon, Eğitim Kurumları Genel Müdürü, Lise Müdürü, Ortaokul Müdürü ve Koordinatörler tarafından en az üç ayda bir Yönetim Kuruluna verilen ve mevcut durum hakkında değerlendirme, görüş ve önerilerini içeren brifingin ön değerlendirmesini yapar.

6.05- Komisyon, Eğitim Kurumları ile ilgili Yönetmeliklerde yapılmasını gerekli gördüğü değişiklikler hakkındaki görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

6.06- Komisyon, Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Komisyonu ile birlikte, her yıl Okul Yönetimi İdari Kurulu tarafından 4. veya 5. sınıfa alınacak öğrenciler konusunda kendilerine sunulan Darüşşafaka Giriş Sınavı değerlendirme kriterlerini inceler ve değerlendirir. Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Komisyonu ile birlikte hazırladıkları, okula kabul edilecek öğrenci asil ve yedek
kontenjanları ile ilgili önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. 

6.07- Komisyon, akademik kadronun oluşturulması ve istihdamı ile yıl içinde yapılan performans ölçümlemelerini ve Eğitim Kurumları Genel Müdürünün, Lise Müdürü ile Ortaokul Müdürünün ve Koordinatörlerin önerilerini de dikkate almak suretiyle işine son verilmesi gerekli öğretmenler hakkında değerlendirmelerini içerir raporu Yönetim Kuruluna sunar.

Komisyon ayrıca, Eğitim Kurumları Genel Müdürü, Lise Müdürü, Ortaokul Müdürü ve Koordinatörler ile ilgili alınacak kararlar hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

6.08- Komisyonun toplantı tutanağının bir örneği bilgi için Yönetim Kurulu Başkanına; bilgi, kayıt ve gereği için de Genel Sekreterliğe gönderilir.

Komisyonun Yönetim Kuruluna yapacağı sunuşlar ve değerlendirmeler, Komisyon Başkanı veya Komisyonca uygun görülmesi halinde Eğitim Kurumları Genel Müdürü, Lise Müdürü, Ortaokul Müdürü ve Koordinatörler tarafından, Yönetim Kurulu Toplantı tarihinden en az beş gün önce Yönetim Kurulu Başkanına yazılı olarak bildirilecektir.

6.09- Komisyon üyelerinden herhangi biri, Eğitim Kurumlarındaki eğitim-öğretimin bu Yönetmelikte öngörülen genel içerik, nitelik ve kalitesini önemli derecede etkileyebilecek değişiklik ve gelişimlerin oluştuğuna ilişkin tespitlerde bulunur ise, bu tespit ve önerilerinin Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanmasını isteyebilir.

Bu halde, Yönetim Kurulu toplantısı tarihinden en az beş gün önce Yönetim Kurulu Başkanına yazılı olarak bildirmek koşuluyla, Komisyon üyesinin bu tespit ve önerileri Yönetim Kurulunun gündemine alınarak görüşülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonunun Oluşum ve Çalışma Esasları

Komisyonunun Oluşumu

Madde 7- Tüzüğün 34. maddesi uyarınca Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından alınacak karara göre, açık veya gizli oyla kendi içinden seçilir.

Komisyon Başkanı, seçilmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde Komisyon üye adaylarını Yönetim Kuruluna bildirir. Komisyonda üye olarak yer almak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri de, bu süre içinde Yönetim Kuruluna adaylık başvurusunda bulunabilirler.

Yönetim Kurulu, tüm bu adaylar arasından asgari üç azami yedi kişiden oluşacak şekilde üyelerini seçerek Komisyonu oluşturur.

Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü takdirde Komisyon toplantısına katılabilir. Ayrıca Komisyon gündemi gerektirdiğinde, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine Genel Sekreter de Komisyon toplantılarına katılır.

Komisyon Başkanının gündem gereğince toplantıda hazır bulunmasını gerekli gördüğü çalışanlar, çağrı üzerine Komisyon toplantılarına katılırlar.

Madde 8- Komisyon üyelerinin hizmetleri fahri olup, üyelik süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Komisyonun Çalışma Esasları

Madde 9- Komisyon, ayda en az iki kere olmak üzere toplanır.

Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde özel gündemle Komisyonu resen toplantıya çağırabilir.

Komisyonun görüşme yeter sayısı en az üye sayısının yarısı olup, komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.

Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulunu toplantılarda yapılan değerlendirmeler hakkında daha kapsamlı bilgilendirmek amacıyla, toplantı tutanaklarının sekretarya tarafından düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

Madde 10- Yönetim Kurulu sekretaryası, Komisyonun sekretaryasını yürütür. Komisyon Başkanı tarafından hazırlanan toplantı gündemi toplantıdan asgari üç gün önce Komisyon üyelerine sekretarya tarafından ulaştırılır. Toplantı tutanaklarının ve sonuç kararlarının düzenli halde tutulması ve Yönetim Kuruluna iletilmesi Yönetim Kurulu sekretaryasının sorumluluğundadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler
Madde 11- Bu Yönetmelikte yer almayan durumlarda yetkili karar organı Yönetim Kuruludur.

Yürürlük
Madde 12- Yönetim Kurulunun 04.11.2008 tarih ve 44 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, değişiklikleri Yönetim Kurulunun 16.10.2012 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen Eğitim Komisyonu Yönetmeliğinde yapılan iş bu değişiklikler, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunun 25.04.2017 tarih ve 20 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Eğitim Komisyonu Yönetmeliği

Eğitim Komisyonu Üyeleri​
 1. Erman Süsler (DŞ'1975) (Bşk)
 2. Oğuz Güleç  (DŞ'1972) 
 3. Mustafa U. Demirci (DŞ'1971)
 4. Ceylan Kabadayıoğlu
 5. Serpil Tuncer (DŞ'1979)
 6. Bülent Yumuşaker (Türkiye İş Bankası)
 7. Müge Ören (Türkiye İş Bankası)
 8. Sıla Yenidoğan (Türkiye İş Bankası)
 9. Simge Köktürk (Türkiye İş Bankası)
 10. F. Cemre Karaoğlan (DŞ'2002) - Gözlemci
 11. Ebru Arpacı (Doğal Üye)
 12. M. Tayfun Öktem (DŞ'1982), (Doğal Üye)
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?