Denetim Komisyonu

 ›  Hakkımızda  ›  Kurumsal Yönetim  ›  Komisyonlar  › ↓ 

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
DENETİM KOMİSYONU
OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, Tüzüğün 34. ve 45. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulunca oluşturulacak olan Denetim Komisyonunun oluşumuna ilişkin kurallar ile görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Denetim Komisyonunun oluşturulmasında esas alınacak kuralları, bu Komisyonun işlev ve görevlerinin neler olduğunu ve çalışmalarına esas teşkil edecek usulleri kapsamaktadır.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik dayanağını Tüzüğün 34, 40, 45 ve 56. maddelerinden almaktadır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte bahsi geçen; 

Cemiyet: Darüşşafaka Cemiyeti'ni,
Tüzük: Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğü'nü,
Yönetim Kurulu: Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu'nu,
Yönetim Kurulu Başkanı: Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı'nı,
Komisyon: Darüşşafaka Cemiyeti Denetim Komisyonu'nu,
Genel Sekreterlik: Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreterliği'ni,
Genel Sekreter: Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreteri'ni, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun 
Amaç ve İşlevi - Yetki ve Görevleri

Komisyonun Amaç ve İşlevi
Madde 5- Tüzüğün 34. ve 45. maddeleri kapsamında oluşturulacak Komisyonun işlev ve amacı; Cemiyetin muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ile iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin yapılması ve bu konulardaki sonuç ve önerilerinin Yönetim Kuruluna sunulması suretiyle, Cemiyetin her türlü işlem ve faaliyetinin en nitelikli şekilde denetiminin sağlanması ve tüm bu konularda hedeflere yönelik strateji ve politika oluşturulmasında Yönetim Kuruluna yardımcı olunmasıdır.

Komisyonun Yetki ve Görevleri
Madde 6- Komisyonun, bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen işlev ve amacı doğrultusunda muhasebe sistemi ve finansal raporlama, iç denetim ve bağımsız dış denetim, uygunluk, raporlama ve diğer hususlardaki yetki ve görevleri aşağıda ayrıntılarıyla belirtilmiştir. 

6.01- Cemiyetin mali tablolarının doğruluğunu ve Cemiyette uygulanan muhasebe ilkelerinin ilgili mevzuata uygunluğunun araştırılmasını sağlar ve bu konuda hazırlanmış olan raporları değerlendirir. 

6.02- Genel Kurula sunulacak ve kamuya açıklanacak mali tabloları inceleyerek, bunlarda yer alan bilgilerin Komisyonun edindiği bilgilerle uyumlu olup olmadığını kontrol eder. Ayrıca mali tabloların hazırlanması sırasında ortaya çıkan önemli görüş aykırılıklarını, muhasebe ve raporlamaya ilişkin düzenleme değişiklikleri de dahil olmak üzere inceler ve tespit eder. 

6.03- Komisyon, önemli muhasebe ve raporlama konuları ile Cemiyeti finansal yönden etkileyecek hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali tablolara yansımasını araştırır. 

6.04- “Risk Bazlı İç Denetim Planı ve Uygulama Esasları”nı hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunar. İlk plan 01.10.2012 - 31.12.2013 dönemindeki on beş ayı kapsayacak şekilde hazırlanmış olup, takip eden dönemlerde ise plan mali yıl esaslı olarak hazırlanır. Bir sonraki yılın planı en geç o yılın Eylül ayında Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Ayrıca Komisyon, bu planın uygulamasını izler ve üçer aylık dönemler halinde sonuç görüş ve önerilerini Yönetim Kurulunun bilgisine sunar.

6.05- Finansal raporlama ile ilgili iç denetim bölümü ve bağımsız dış denetçinin bulgu ve önerileri ile yönetimin bu konudaki görüş ve aksiyonlarını değerlendirir.  

6.06- İç denetim faaliyetinin etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır.
 
6.07-
Cemiyetin iç denetim bölümü görevlileri ile periyodik olarak bir araya gelerek ve ayrıca bu konuda dışarıdan hizmet alınan uzman kuruluşların yetkilileriyle görüşerek, iç denetim konusundaki çalışmaları ve iç denetim bölümünün organizasyon yapısını gözden geçirir. İç denetim bölümünün yetki ve sorumluluklarının ilgili mevzuat ve Cemiyet tüzüğü hükümleri doğrultusunda tanımlanması, iç denetim süreçlerinin yazılı hale getirilmesi ve mevcut iç denetimin yeterliliği hususlarında tarafsızlık ilkesi çerçevesinde inceleme ve tespitlerde bulunur. Bu konudaki görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Böylece iç denetim altyapısının sağlıklı bir şekilde oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunur. 

6.08- İç denetim bölümü tarafından ve dışarıdan hizmet alınan uzman kuruluşlarca düzenlenmiş olan iç denetim raporlarını inceler. Genel Sekreterlik tarafından alınmasına karar verilen aksiyonları ve bunların ilerleme durumlarını periyodik olarak değerlendirir ve Yönetim Kuruluna yazılı görüş ve önerilerini sunar.

6.09- Bağımsız denetim yapmaya haiz denetim kuruluşlarının görevlendirilmesini gerektiren konu ve başlıkları belirler ve Yönetim Kuruluna önerir. 

6.10- Cemiyet mali tablolarını denetleyecek bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve alınacak hizmetlerin kapsamını Cemiyet Genel Sekreterliği ve İç Denetim bölümü görevlileri ile birlikte değerlendirir. Bununla ilgili sonuç görüşlerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunar.

6.11- Bağımsız denetçilerle bir araya gelerek iç denetim sisteminin yeterliliği ve diğer ilgili konuları görüşür. Durum değerlendirmesi yapar. Genel kabul görmüş denetim standartları çerçevesinde, bağımsız denetçiler tarafından kendisine iletilen tüm konuları değerlendirerek sonuç görüşlerini Yönetim Kuruluna sunar.

6.12- Bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporları değerlendirir. Bununla ilgili yönetim tarafından alınması gerekli aksiyonlar hususunda sonuç görüşlerini bildirir. Ayrıca Genel Sekreterlik tarafından alınmasına  karar verilen aksiyonların ilerleme durumlarını periyodik olarak değerlendirir ve Yönetim Kuruluna yazılı görüşlerini  sunar.

6.13- Resmi makamlarca yapılan inceleme sonuçlarını gözden geçirir.
 
6.14- Cemiyet Mali İşler ve Hukuk bölümlerinden, Cemiyeti önemli derecede etkileyecek hukuki konulara (yasal mevzuata uygunluk, lehte ve aleyhte mevcut ve olası davalar ve diğer benzeri hukuki konular) ilişkin periyodik bilgi edinir, bu incelemeleriyle ilgili sonuç görüşlerini Yönetim Kuruluna sunar.

6.15- Muhasebe ve iç denetim sistemi ile bağımsız denetimle ilgili olarak Cemiyete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Cemiyet çalışanlarının muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler.

6.16- Gerekli durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanının bilgisi dahilinde özel inceleme takibi yapabilir. Ayrıca Cemiyet Tüzüğünde yer alan tüm sorumlulukların yerine getirildiğini her yıl değerlendirir.

6.17- Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda Yönetim Kurulunun onayını almak suretiyle bağımsız uzman veya danışman görüşünden yararlanabilir. Bu durumda uzman ya da danışmanlık hizmetlerinin giderleri Cemiyet tarafından karşılanır. 

6.18- Komisyonun kararları Yönetim Kuruluna sunulan görüş ve öneriler niteliğinde olup, tüm bu konularda nihai karar mercii Yönetim Kuruludur. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonunun Oluşum ve Çalışma Esasları

Komisyonunun Oluşumu
Madde 7
- Tüzüğün 34. maddesi uyarınca Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından alınacak karara göre, açık veya gizli oyla kendi içinden seçilir.

Komisyon Başkanı, seçilmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde Komisyon üye adaylarını Yönetim Kuruluna bildirir. Komisyonda üye olarak yer almak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri de, bu süre içinde Yönetim Kuruluna adaylık başvurusunda bulunabilirler.

Yönetim Kurulu, tüm bu adaylar arasından asgari üç azami yedi kişiden oluşacak şekilde üyelerini seçerek Komisyonu oluşturur.

Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü takdirde Komisyon toplantısına katılabilir. Ayrıca Komisyon gündemi gerektirdiğinde, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine Genel Sekreter de Komisyon toplantılarına katılır. 

Komisyon Başkanının gündem gereğince toplantıda hazır bulunmasını gerekli gördüğü çalışanlar, çağrı üzerine Komisyon toplantılarına katılırlar.

Madde 8- Komisyon üyelerinin hizmetleri fahri olup, üyelik süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Komisyonun Çalışma Esaslar
Madde 9- Komisyon, ayda en az bir kere olmak üzere toplanır. 
Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde özel gündemle Komisyonu resen toplantıya çağırabilir. 

Komisyonun görüşme yeter sayısı en az üye sayısının yarısı olup,  kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulunu toplantılarda yapılan değerlendirmeler hakkında daha kapsamlı bilgilendirmek amacıyla, toplantı tutanaklarının sekretarya tarafından düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar. 

Madde 10- Yönetim Kurulu Sekretaryası, Komisyonun sekretaryasını yürütür. Komisyon Başkanı tarafından hazırlanan toplantı gündemi toplantıdan asgari üç gün önce Komisyon üyelerine sekretarya tarafından ulaştırılır. Toplantı tutanaklarının ve sonuç kararlarının düzenli halde tutulması ve Yönetim Kuruluna iletilmesi Yönetim Kurulu Sekretaryasının sorumluluğundadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler
Madde 11- Bu Yönetmelikte yer almayan durumlarda yetkili karar organı Yönetim Kuruludur.

Yürürlük
Madde 12- Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 16.10.2012 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Yönetmelikte yapılan iş bu değişiklikler Yönetim Kurulunun 03.05.2016 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Denetim Komisyonu Yönetmeliği 

Denetim Komisyonu Üyeleri​
  1. Oğuz Güleç (DŞ'1972) (Bşk)
  2. M. Hakan Tahiroğlu
  3. Erman Süsler (DŞ'1975)
  4. Cem Şipal (DŞ'1982)
  5. Bülent Topbaş (DŞ'1988)
  6. Beşir Özmen (DŞ'1974)
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?