Darüşşafaka Kültürü ve Tarihi Komisyonu

 ›  Hakkımızda  ›  Kurumsal Yönetim  ›  Komisyonlar  › ↓ 

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
DARÜŞŞAFAKA KÜLTÜRÜ VE TARİHİ KOMİSYONU
OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

  
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç
Madde 1– Bu Yönetmeliğin amacı; Tüzüğün 34. ve 45. maddeleri kapsamında oluşturulan   Darüşşafaka Kültürü ve Tarihi Komisyonunun oluşumuna ilişkin kurallar ile görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Darüşşafaka Kültürü ve Tarihi Komisyonunun oluşturulmasında esas alınacak kuralları, bu Komisyonun işlev ve görevlerinin neler olduğunu ve çalışmalarında temel alınacak usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik dayanağını Tüzüğün 34, 40, 45 ve 56. maddelerinden almaktadır.

Tanımlar
Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen;

Cemiyet: Darüşşafaka Cemiyetini,
Tüzük: Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğünü,
Yönetmelik: Darüşşafaka Kültürü ve Tarihi Komisyonu Yönetmeliğini,
Yönetim Kurulu: Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunu,
Yönetim Kurulu Başkanı: Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanını, 
Komisyon: Darüşşafaka Kültürü ve Tarihi Komisyonunu,
Komisyon Başkanı: Darüşşafaka Kültürü ve Tarihi Komisyonu Başkanını, 
Komisyon Üyeleri: Darüşşafaka Kültürü ve Tarihi Komisyonu Üyelerini,
Genel Sekreter: Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreterini,
Müzeler Yetkilisi: Darüşşafaka Cemiyeti Müzeler Yetkilisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Amaç ve İşlevi - Yetki ve Görevleri

Komisyonun Amaç ve İşlevi
Madde 5-  Komisyonun amaç ve işlevi; Darüşşafakanın tarih ve kültür bilincinin başta öğrenciler ve mezunlar olmak üzere tüm paydaşlar nezdinde köklenerek yerleşmesinin desteklenmesi, köklü geçmişi ve  ülkemizde eğitim alanında ilk sivil toplum kurumu  olması niteliğiyle öncü olan Darüşşafakanın ülkemiz tarih ve kültüründeki yeri ve öneminin  vurgulanması, marka bilinirliği ile güvenilir marka algısının pekiştirilmesi ve tüm bu hedeflere yönelik strateji ve politika oluşturulmasında Yönetim Kuruluna yardımcı olmaktır. 

Komisyonun Yetki ve Görevleri
Madde 6- Komisyonun yetki ve görevi; bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen işlev ve amacı kapsamında edindiği bilgiler, yaptığı araştırmalar ve saptadığı öneriler doğrultusunda Yönetim Kuruluna sonuç ve tekliflerini bildirmektir.

Bu bağlamda Komisyon;

6.01- Kuruluşundan itibaren Darüşşafakanın ülkemiz tarih ve kültüründeki yeri, önemi ve etkileşimlerini araştırır. Ülkemizin ve Darüşşafakanın kültürel mirasının sahiplenilerek kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılmasına katkıda bulunur. 

6.02- Bir kurumun kurumsal olarak sürdürülebilir olmasının, geçmişinin iyi örneklerinin canlı tutulması ile çağın koşullarına uyarlanarak yaşatılmasından geçtiği bilinciyle, Darüşşafakanın kültürü ve tarihi konusunda kapsamlı araştırmalar ve incelemeler yapar/yaptırır. Geçmiş birikim ve değerlere sahip çıkılmasını sağlar.

6.03- Darüşşafakanın geçmişinde dönüm noktası olmuş belirleyici olayları ve ilkleri araştırır. Bunların ülkenin koşulları, neden/sonuç ilişkileri bağlamında incelenerek geleceğe ilişkin sonuçlar çıkarılmasına katkıda bulunur.

6.04- Binlerce çocuğun yaşamını dokunuşlarıyla değiştiren Darüşşafaka kurucuları ile Darüşşafaya tarihi boyunca önemli hizmet ve katkıda bulunan kişiler/kurumlar hakkında kapsamlı araştırmalar yapar/yaptırır. Yapılacak yayın ve anmalarla onlara olan vefa duygusunun yaşatılmasını sağlar. 

6.05- Darüşşafakanın kültür emini niteliğini gözeterek, Darüşşafakalılar ile Darüşşafaka bağışçı ve gönüllülerinin eserlerine sahip çıkar, onların yeni nesillere daha fazla tanıtımını sağlar.

6.06- Darüşşafaka okullarında okuyan öğrenciler ve mezunların, Darüşşafaka kültür ve tarihini daha iyi özümsemesi, iyi uygulamalara sahip çıkması ve tarihsel bilgi ve yöntem alanlarında entelektüel ve mesleki birikim kazanmaları adına, bu konuda eğitimcilerin yapabilecekleri proje çalışmaları ile Darüşşafaka müzesi ve kütüphanesinin bu alanda yapabileceği katkılar hakkında öneriler geliştirir.

6.07- Kapsamlı bir şekilde eser, kaynakça ve bibliyografya taraması yapar/yaptırır.  Kuruluşundan itibaren Darüşşafaka ile ilgili tüm eser ve yayınların belirlenmesi, bunlara ulaşılıp koruma ve muhafaza altına alınması ve gerçek değerlerini bulmasına katkı sağlar. Eski dilde olan yayınların Türkçe çevirileri yaptırır. 

6.08- Darüşşafaka kütüphanesi ve müzesi iş birliğiyle, Darüşşafaka ile ilgili tüm yayınların ve eserlerin toplanacağı, böylece Darüşşafaka tarihi ile ilgili bilgi edinmek ve araştırma yapmak isteyenlerin toplu halde ulaşabilecekleri bir bölüm/birim oluşturulmasına katkılarda bulunur. 

6.09- Darüşşafaka müzesi  ve kütüphanesinde arşiv düzenlenmesi yapılması ve dijital arşivin hayata geçirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur. 

6.10-  Darüşşafaka aidiyet duygusunun pekiştirilmesi ve ortak değerlerinin yerleşmesi bakımından, Darüşşafaka Spor Kulübü Derneği ve  Darüşşafakalılar Derneği ile kültür ve tarih araştırmaları ile geleneksel etkinlikler bakımından iş birliği yapar. 

6.11- Darüşşafaka kültür ve tarihi araştırılmalarının geliştirilmesi bakımından uygun görülen kişi ve kurumlarla ortak çalışmalar yürütür. Bu konulardaki araştırmalara destek verilmesi, yine ilgili vakıflar, üniversiteler vb. iş birliği geliştirilmesi için öneri ve teklifler belirler.

6.12- Darüşşafakanın kültür ve tarihinin daha iyi tanıtılması ve özümsenmesi açısından seminerler, sempozyumlar, paneller, yarışmalar, etkinlikler vb. düzenler.

6.13- Kamu yararına bir dernek ve eğitime hizmet eden bir bağış kurumu olarak kurumsal ve iyi uygulamalarıyla toplumun takdirine ulaşmış Darüşşafakanın, ülkemizde eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olduğu ve yüz elli yılı aşkındır bu niteliğini devam ettirdiği bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlar. Darüşşafakanın marka bilinirliği ile güvenilir marka algısının kamuoyunda pekiştirerek toplumun daha fazla kesimine ulaşmasını sağlar.
6.14- Komisyonun kararları, Yönetim Kuruluna sunulan görüş ve öneriler niteliğinde olup, nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonunun Oluşum ve Çalışma Esasları

Komisyonunun Oluşumu
Madde 7- Tüzüğün 34. maddesi uyarınca Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından alınacak karara göre, açık veya gizli oyla kendi içinden seçilir.
Komisyon Başkanı, seçilmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde Komisyon üye adaylarını Yönetim Kuruluna bildirir. Komisyonda üye olarak yer almak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri de, bu süre içinde Yönetim Kuruluna adaylık başvurusunda bulunabilirler.
Yönetim Kurulu, tüm bu adaylar arasından asgari üç azami yedi kişiden oluşacak şekilde üyelerini seçerek Komisyonu oluşturur.
Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü takdirde Komisyon toplantısına katılabilir. Ayrıca Komisyon gündemi gerektirdiğinde, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine Genel Sekreter de Komisyon toplantılarına katılır.
 
Komisyon Başkanının gündem gereğince toplantıda hazır bulunmasını gerekli gördüğü çalışanlar, çağrı üzerine Komisyon toplantılarına katılırlar.

Madde 8- Komisyon üyelerinin hizmetleri fahri olup, üyelik süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Komisyonun Çalışma Esasları
Madde 9- Komisyon, ayda en az bir kere olmak üzere toplanır. 
Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde özel gündemle Komisyonu resen toplantıya çağırabilir. 
Komisyonun görüşme yeter sayısı en az üye sayısının yarısı olup, komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. 
Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulunu toplantılarda yapılan değerlendirmeler hakkında daha kapsamlı bilgilendirmek amacıyla, toplantı tutanaklarının sekretarya tarafından düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar. 
Komisyonun kararları, Yönetim Kuruluna sunulan görüş ve öneriler niteliğinde olup, tüm konularda nihai karar merci Yönetim Kuruludur.  

Madde 10- Cemiyet Müzeler Yetkilisi, Komisyonun sekretaryasını da yürütür. Komisyon Başkanı tarafından hazırlanan toplantı gündemi toplantıdan asgari üç gün önce Komisyon üyelerine sekretarya tarafından ulaştırılır. Toplantı tutanaklarının ve sonuç kararlarının düzenli halde tutulması ve Yönetim Kuruluna iletilmesi sekretaryanın sorumluluğundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler

Madde 11- Bu Yönetmelikte yer almayan durumlarda yetkili karar organı Yönetim Kuruludur.
Yürürlük 
Madde 12- Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 08/ 12 /2020 tarih ve  50 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Darüşşafaka Kültürü ve Tarihi Komisyonu Yönetmeliği

Darüşşafaka Kültürü ve Tarihi Komisyonu Üyeleri
Serpil Durak Tunçer (Başkan)
P. Nesrin Bayazıt
Büşra Giray
Z. Ceylan Kabadayıoğlu
Beşir Özmen
Necla Özel 
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?