Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonu

 ›  Hakkımızda  ›  Kurumsal Yönetim  ›  Komisyonlar  › ↓ 

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
BAĞIŞ, İLETİŞİM VE KAYNAK GELİŞTİRME KOMİSYONU
OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

   BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam

Amaç

Madde 1– Bu Yönetmeliğin amacı, Tüzüğün 34. ve  45. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulunca oluşturulacak olan Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonunun oluşumuna ilişkin kurallar ile görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonunun oluşturulmasında esas alınacak kuralları, bu Komisyonun işlev ve görevlerinin neler olduğunu ve çalışmalarına esas teşkil edecek usulleri kapsamaktadır.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik dayanağını Tüzüğün 34, 40, 45 ve 56. maddelerinden almaktadır.

Tanımlar
Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen;

Cemiyet                                  : Darüşşafaka Cemiyetini,
Tüzük                                      : Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğünü,
Yönetmelik                             : Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonu Yönetmeliğini,
Yönetim Kurulu                      : Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunu,
Yönetim Kurulu Başkanı        : Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanını,
Komisyon                                : Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonunu,
Komisyon Başkanı                  : Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonu Başkanını,
Komisyon Üyeleri                   : Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonu Üyelerini,
Genel Sekreter                        : Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreterini,
Bölüm/Birim                           : Darüşşafaka Cemiyeti Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Bölümünü/Birimini,
ifade eder.                                

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Amaç ve İşlevi - Yetki ve Görevleri

Komisyonun Amaç ve İşlevi
Madde 5-  Tüzüğün 34. maddesi kapsamında oluşturulacak Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonunun işlev ve amacı; Cemiyetin mevcut bağış, iletişim ve kaynak geliştirme sisteminin işleyişi ve etkinliği açısından gözlemler yapmak, hedeflere ulaşılmasını engelleyen eksiklikleri tespit edip iyileştirme önerilerinde bulunmak, Darüşşafaka’nın kamu yararına bir dernek ve eğitime hizmet eden bir bağış kurumu olarak marka bilinirliği ile güvenilir marka algısını kamuoyunda pekiştirmek ve böylece toplumun tüm kesimlerine ulaşabilirliğini sağlamak, bağış ve kaynak geliştirme yönünden potansiyeli artırıcı ve bu konuda yeni açılımlar yaratacak yöntemler belirlemek ve tüm bu konulardaki çalışmalarına ilişkin sonuç ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak suretiyle, bu hedeflere yönelik strateji ve politika oluşturulmasında Yönetim Kuruluna yardımcı olmaktır. 

Komisyonun Yetki ve Görevleri
Madde 6- Komisyonun yetki ve görevleri; bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen işlev ve amacı kapsamında edindiği bilgiler, yaptığı gözlem ve saptadığı öneriler doğrultusunda, icraya hazırlık safhasında Yönetim Kuruluna sonuç ve tekliflerini bildirmektir.

Bu bağlamda Komisyon;

6.01- Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Bölümü/Birimi tarafından hazırlanan Stratejik Plan ve Yıllık Çalışma Programının,  Cemiyetin vizyon ve misyonuna uygun olup olmadığını inceleyerek  görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

6.02- Bağış, kaynak geliştirme ve iletişim faaliyetlerine yönelik yıl içinde yapılan harcamaların, ilgili bölüm tarafından hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulan Darüşşafaka Cemiyeti Kaynak Geliştirme ve İletişim Bütçesi ile Yıllık Çalışma Programına uygun olup olmadığını inceleyerek, uygunluğun sağlanmasına yönelik önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

6.03- Çağın gelişimine uygun yeni bağış ve kaynak geliştirme yöntemlerini araştırır. Uygun gördüğü yeni bağış ve kaynak geliştirme yöntemlerine ilişkin Genel Sekreterlik ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. 

6.04- Gerek bağışçılar, gerekse vasiyet bağışçıları için verilmekte olan hizmetleri gözden geçirir, bu hizmetlerin geliştirilmesine yönelik önerileri konusunda Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

 6.05- Vasiyet bağışlarının artırılması, bireysel ve kurumsal bağışların yaygınlaştırılması yönünde ve ayrıca kurumların sosyal sorumluluk projeleri ile iş birliği sağlanması amacına yönelik yeni projeler geliştirip, bu projeler kapsamında önerilerini Yönetim Kurulunun bilgisine sunar.

 6.06- Yurt içi ve yurt dışında yeni kişilere ve toplumun farklı kesimlerine ulaşılması suretiyle yeni bağış kaynakları yaratılması hedefine yönelik yeni açılımlar oluşturur, bu husustaki önerilerini Genel Sekreterlik ve Yönetim Kuruluna iletir.

6.07- Komisyon, ilgili bölümün çalışmalarını ve konulan hedefler doğrultusunda sonuçları değerlendirir. Hedeflerin bütçe gerisinde kalması halinde, bütçede yer alan hedeflere ulaşılabilmesi için alınması gerekli aksiyonlar konusundaki görüş ve önerilerini ayda bir Genel Sekreterlik ve Yönetim Kuruluna sunar.

6.08- Kurumsal iş birliklerine yönelik olarak yapılan çalışmaları değerlendirir. Bu çalışmaların geliştirilerek devamı ya da bitirilmesine yönelik değerlendirmelerini içerir raporu Yönetim Kuruluna sunar.

6.09- Görevi kapsamındaki Yönetmelikleri inceler, mevcut Yönetmeliklerde yapılmasını gerekli gördüğü değişiklikler hakkındaki görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

6.10-Komisyonun kararları, Yönetim Kuruluna sunulan görüş ve öneriler niteliğinde olup, tüm bu konularda nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonunun Oluşum ve Çalışma Esasları

Komisyonunun Oluşumu

Madde 7- Tüzüğün 34. maddesi uyarınca Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından alınacak karara göre, açık veya gizli oyla kendi içinden seçilir.
Komisyon Başkanı, seçilmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde Komisyon üye adaylarını Yönetim Kuruluna bildirir. Komisyonda üye olarak yer almak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri de, bu süre içinde Yönetim Kuruluna adaylık başvurusunda bulunabilirler.
Yönetim Kurulu, tüm bu adaylar arasından asgari üç azami yedi kişiden oluşacak şekilde üyelerini seçerek Komisyonu oluşturur.
Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü takdirde Komisyon toplantısına katılabilir. Ayrıca Komisyon gündemi gerektirdiğinde, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine Genel Sekreter de Komisyon toplantılarına katılır.
Komisyon Başkanının gündem gereğince toplantıda hazır bulunmasını gerekli gördüğü çalışanlar, çağrı üzerine Komisyon toplantılarına katılırlar.

Madde 8- Komisyon üyelerinin hizmetleri fahri olup, üyelik süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Komisyonun Çalışma Esasları

Madde 9- Komisyon, ayda en az bir kere olmak üzere toplanır.
Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde özel gündemle Komisyonu resen toplantıya çağırabilir.
Komisyonun görüşme yeter sayısı en az üye sayısının yarısı olup,  komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.
Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulunu toplantılarda yapılan değerlendirmeler hakkında daha kapsamlı bilgilendirmek amacıyla, toplantı tutanaklarının sekretarya tarafından düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar.
Komisyonun kararları, Yönetim Kuruluna sunulan görüş ve öneriler niteliğinde olup, tüm konularda nihai karar merci Yönetim Kuruludur.  

Madde 10- Yönetim Kurulu sekretaryası, Komisyonun sekretaryasını yürütür. Komisyon Başkanı tarafından hazırlanan toplantı gündemi toplantıdan asgari üç gün önce Komisyon üyelerine sekretarya tarafından ulaştırılır. Toplantı tutanaklarının ve sonuç kararlarının düzenli halde tutulması ve Yönetim Kuruluna iletilmesi Yönetim Kurulu sekretaryasının sorumluluğundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler

Madde 11- Bu Yönetmelikte yer almayan durumlarda yetkili karar organı Yönetim Kuruludur.

Yürürlük                                                                

Madde 12-
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunun 16.10.2012 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilmiş, değişiklikleri  ise Yönetim Kurulunun 03.05.2016 tarih/21 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonu Yönetmeliğinde yapılan işbu değişiklikler, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunun  26.04.2022 tarih / 23  sayılı   kararı ile kabul edilmiştir.

Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonu Yönetmeliği

 

Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonu Üyeleri​​
Zeynep Necipoğlu (Başkan)
Mustafa U. Demirci
P. Nesrin Bayazıt
Müge Ören
Eşref Biryıldız
İpek Üstündağ
Melek Eyigünlü
 
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?