Darüşşafaka Cemiyeti ve Kurumsal Yönetim

 ›  Hakkımızda  ›  Kurumsal Yönetim  ›  İlkeler ve Politikalar  › ↓ 

Darüşşafaka Cemiyeti, kurumsal yönetim ilkelerini hayata geçirerek, bu konuda da sivil toplum kuruluşlarına öncü olmayı hedefliyor.

Kurumsal yönetim çalışmalarında; Cemiyet'in tüm faaliyetlerinde “eşitlik”, “saydamlık” ve “hesap verilebilirlik” ilkeleri esas alındı, Cemiyet'in kaynaklarının verimli yönetilmesinin sağlanmasına da özen gösterildi.

2007 yılında başlayan süreçte, genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkeleri ve Cemiyet Tüzüğü çerçevesinde aşağıda belirtilen komisyonlar hayata geçirildi. Gerek bu komisyonların çalışma esas ve usulleri konusunda gerekse Cemiyet'in tüm faaliyetlerini kapsar şekilde iç mevzuat oluşturulmasına yönelik düzenlemeler yapıldı.

Cemiyet, bir bağış kurumunun uzun ömürlü ve istikrarlı olabilmesinin ancak, bağışçıların, üyelerin ve toplumun tüm diğer kesimlerinin güveninin sağlanabilmesiyle mümkün olduğu bilinci içinde faaliyetlerini sürdürüyor. Nitekim gerek Cemiyet Tüzüğünde, gerek iç mevzuatta bu farkındalık çerçevesinde ve saydamlığın sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapıldığı gibi, Cemiyetin tüm uygulamalarında da bu ilkeler esas alınıyor.

Bu kapsamda;

  • Cemiyet Tüzüğünde yapılan değişikliklerle Yönetim Kurulu Başkanı’nın görev süresi 6 yıl ile sınırlandırıldı.
  • Yönetim Kurulu üyeliğinin fahri hizmet olduğu tüzükte yer aldı.
  • Yönetim Kurulu üyelerine yıl içinde yapılan gider karşılığı ödemelerin Genel Kurul’a sunulan kesin hesap raporunda yer alacağı hususuna tüzükte yer verildi.
  • Darüşşafaka Cemiyeti Taşınmaz Mal Yönetmeliği ve Darüşşafaka Satın Alma Yönetmeliği kapsamında yapılan düzenlemelerle; Cemiyet Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu başkan ve üyeleri ile Cemiyet çalışanları ve yakınlarına Cemiyetten mal ve hizmet satma/satın alma ayrıca taşınmaz mal ihalelerine katılma yasağı getirildi.
  • Cemiyetin mali tabloları düzenli olarak ayrıntılı bir biçimde Genel Kurul’a rapor ediliyor. Bu konuda Genel Kurul’un denetimini daha etkin yapmasına yönelik olarak, bütçe süreçleri ağırlıklı olmak üzere tüzük değişiklikleri yapıldı.
  • Cemiyetin mali tabloları her yıl sonunda bağımsız dış denetim şirketlerinin denetimine tabi tutuluyor. Ayrıca yıl içerisinde uygulama ve operasyonlardan kaynaklanan riskleri tespit etmek ve en aza indirmek amacına yönelik bir iç denetim birimi oluşturuldu.
  • Cemiyetin mali tabloları, tüm faaliyetleri, taşınmaz mal satışları ile kiralamalara ilişkin ihaleler ve satın alma ihaleleri düzenli olarak Cemiyetin internet sitesinde yayınlanıyor.
  • Her üç ayda bir üyelere e-posta yoluyla Cemiyet faaliyetleri ve mali tablolar hususunda bilgi veriliyor.
  • Her yıl ekim ayında “Bağışçılar Günü” düzenleniyor ve Cemiyet kaynaklarının kullanımı ile diğer Cemiyet faaliyetleri hakkında bağışçılarımıza detaylı bilgi veriliyor.
  • Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na öğrenci alımıyla ilgili süreç, bu konuda Yönetim Kurulu’nca kabul edilen usul ve esaslara göre, Cemiyet Yönetim Kurulu üyelerinden ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları yöneticilerinden oluşan “Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Komisyonu” tarafından yürütülüyor.
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?