Cemiyet Tüzüğü

 ›  Hakkımızda  ›  Darüşşafaka Cemiyeti  › ↓ 

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ
(Haziran, 2023)

 KURULUŞ
1863

MADDE 1 - Derneğin adı, Darüşşafaka Cemiyeti’dir.

MADDE 2 - Derneğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ve yetenekli çocukları, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak yurt içinde ve dışında çağdaş eğitim esaslarına göre okutmak, yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde lider bireyler olarak yetiştirmektir. (14.04.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir.)

MADDE 3 - Dernek, amacını gerçekleştirmek için kurucusu bulunduğu Darüşşafaka Lisesi ile mevcut olan ve  kuracağı başkaca müesseseleri idare etmek, gelir kaynaklarını arttırmak ve gelişmelerini sağlamak üzere gerekli faaliyetlerde bulunur.
Bu cümleden olmak üzere: 
a) Darüşşafaka Cemiyetine yapılan taşınır ve taşınmaz mal bağışlarının devamı ve arttırılması konusunda kamuoyunu bilgilendirici ve özendirici her çeşit tanıtım faaliyetinde bulunmak, gayrimenkulleri satın almak, satmak, takas etmek, kiralamak, kiraya vermek, inşaat işlerini bizzat emanet veya ihale usulleriyle yürütmek, her türde eğitim, sağlık ve dinlenme tesisleri ile benzeri kuruluşların ve diğerlerinin yapım, teçhiz, tefriş ve işletme faaliyetlerini yürütmek;
b) Eğitim, sağlık, turizm ve dinlenme, huzurevi, bakımevi, spor ve kültür amaçlı kuruluşlarla liman, yat limanı, marinalar ve benzeri tesisleri yapmak, bu konuda arazi tahsisleri almak, kiralamak, arazi ve tesisleri kiraya vermek ve bu tür işletmelerin gerektirdiği her tür faaliyetlerde bulunmak, sair ticari ve sınai her türlü tesis, kurum ve kuruluşların yapım ve işletme faaliyetlerini ifa etmek, iktisadi işletme ve şirket kurmak, her türlü sigorta aracılık hizmetleri yapmak, bu konulardaki tesis, kurum ve kuruluşlar ile sermaye paylarına katılmak, yönetim ve işletme konularında Cemiyet amacına yönelik ortaklıklar tesis etmek ve faaliyetlerini yürütmek; 
c) Darüşşafaka Cemiyeti’nin amacı ile çelişmemek kaydıyla vakıf kurmak, ayrıca sair dernek ve vakıflarla ortak girişim ve faaliyetlerde bulunmak, derneklerde kurucu ve/veya üye vakıflarda da kurucu sıfatıyla yer almak, gerektiğinde bu madde kapsamında Cemiyet’in gayrimenkul, mal ve haklarıyla ilgili tahsisler yapmak;
Derneğin amacını gerçekleştirmeye yönelik çalışma ve faaliyet konularını teşkil etmektedir. 
Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için, ilgili kanun ve mevzuat gereğince gerekli izin ve ruhsatlar alınır.

MADDE 4 - Darüşşafaka Cemiyeti’nin kurucuları; Maliye Nazırı Yusuf Ziya Paşa, Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Vidinli Tevfik Paşa, Sadrazam Sakızlı Es’at Paşa ve Ali Naki Efendi’dir.

MADDE 5 - Darüşşafaka Cemiyeti’nin Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’dır.

MADDE 6 - Darüşşafaka Cemiyetinin merkezi İstanbul’ dadır.

MADDE 7 - Darüşşafaka Cemiyeti’nin şubesi yoktur.

ÜYELİK

MADDE 8 - Dernek üyeliği, Asli ve Onursal olarak iki türlüdür.

MADDE 9 - Asli üye olmak isteyenin:
a) Dernekler Kanununa göre derneklere üye olma hakkına sahip bulunması, 
b) Cemiyet amaç ve hizmet konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiğini ve gerekli üyelik koşullarını taşıdığını belirtir, “Üyelik Başvuru ve Karar Süreçleri Usul ve Esasları”na göre düzenlenmiş güncel başvuru formunu doldurmak ve başvuru formunda istenilen tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak sunmak suretiyle yazılı olarak başvurması, 
c) Başvuru tarihi itibariyle son alınan Genel Kurul Kararı ile o yıl için tespit edilmiş miktardaki yıllık aidat tutarı kadar giriş ödentisini ve her yıl Genel Kurul Kararı ile tespit edilecek miktarda yıllık aidatı ödemeyi taahhüt etmesi gerekir. 
Asli üyelik, Yönetim Kurulu kararı ile kazanılır. Üyeliğe kabul için görüşme ve karar yeter sayısı Yönetim Kurulu üye tamsayısının üçte ikisidir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvurmayı en çok 30 gün içinde karara bağlar ve sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. 
Yönetim Kurulunun bu kararına itiraz süresi, yazılı bildirimin tebliğinden itibaren 15 gündür.
İtiraz, ilk olağan ya da olağanüstü toplantısında Genel Kurul tarafından karara bağlanır.
Üyeliğe kabul edilenlere yapılacak bildirimde, kendilerine yapılan yazılı bildirim tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde Derneğe giriş ödentisini ödemeleri koşuluyla, asli üye olarak üye kayıt defterine kayıtları yapılacağı bildirilir. Üye kayıt defterine işlenen kişiler üyeliğe kabul tarihinden itibaren Dernek üyesi sıfatını kazanırlar. Bu süre içinde gereken ödemeleri yapmayanların ise, üyelik talebinin kabulü kendiliğinden sona erer. (01.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir.)

MADDE 10 - Asli üyeler, kesintisiz 40 yıl Asli üyelik süresi sonunda ya da birikmiş aidat borcu bulunmamak ve 75 yaşını doldurmuş olmak koşulu ile asgari kesintisiz 20 yıl Asli üyelik süresi sonunda kendiliğinden Onur payesine hak kazanırlar. Bu şekilde kazanılan Onur payesi, Yönetim Kurulu tarafından üyeye yapılan yazılı bildirimle kesinlik kazanır ve ilgili listeye üyenin adı işlenir. Ayrıca, Derneğe fevkalade yararlıkları dokunmuş olan şahıslara, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un salt çoğunluğuyla alacağı karar üzerine Onursal Üyelik tevcih olunur. (01.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir.)
Asli üyelere Onursal üyelik tevcihi mümkündür. Bu durumda Asli üyelik sona erse de Onursal üyelik devam eder. Onursal üyelerin adları, Onursal üyelere ait şeref levhasına yazılır ve ebediyete intikallerinde adları sayılı günlerde kurucularla birlikte anılır. Onur payesine hak kazanan ya da kendilerine Onursal üyelik tevcih edilen Asli üyelerin, oy hakkı ile aidat ödeme yükümlülüğü Asli üyeliklerinin sona ermesine kadar devam eder. Asli üye olmayan Onursal üyelerin ise oy hakkı ve aidat ödeme yükümlülüğü yoktur

MADDE 11 - Dernek üyeliği aşağıda yazılı nedenlerle sona erer:
a) Ölüm,
b) Çıkma
c) Çıkarılma
d) Tüzükte öngörülen sürelerde üyelik aidatının ödenmemesi ve yasal olarak dernekte bulunması gereken bilgilerin derneğe iletilmemesi/güncellenmemesi nedeniyle üyeliğin silinmesi,
e) Üyelik için kanunda ve tüzükte aranan niteliklerin sonradan kaybedilmesi.(01.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir.)

MADDE 12 - Dernek üyeliğinden çıkmanın geçerli sayılabilmesi için çıkma isteminin yazılı olarak yapılması gereklidir.

MADDE 13 - Aidat borcu, derneğin bütçe yılı başında tahakkuk ettirilir ve aynı bütçe yılı içinde ödenir. 
Derneğe yeni giren üye, o bütçe yılına ait bir yıllık aidatın tümünü ödemekle yükümlüdür. En az iki yıllık birikmiş aidat borcu borcu olan ve yasal olarak dernekte bulunması gereken bilgileri bu süre içinde derneğe iletmeyen/güncellemeyen üyelerin üyelikleri, her yıl Ocak ayı başında kendiliğinden silinir. Bu nedenle üyelikleri sona erenlerin, önceki yıllara ait aidat borçlarının tümünü yatırmak koşuluyla, tekrar üyelik için başvuru yapmaları mümkündür. Ölen üyenin birikmiş aidat borcu bulunması halinde bu borçlar silinir.
(01.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir.)

MADDE 14 - Dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar verilen üye, üyelikten çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde çıkarılma kararına yazılı olarak itiraz edebilir. Bu itiraz, itirazı takip eden ilk olağan ya da olağanüstü toplantısında Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

MADDE 15 - Tutum ve davranışları ile Darüşşafaka Cemiyeti’nin veya idare ettiği müesseselerin şeref ve itibarını zedeleyen veya zararına sebebiyet veren veyahut derneğin amacına aykırı hareket eden veya amacını tehlikeye sokan üyeler ile 60. madde hükmüne aykırı davrananlar, Haysiyet Divanı’nın tavsiye niteliğindeki görüşü, Yönetim Kurulu’nun kararı ve Genel Kurul’un onayı ile dernek üyeliğinden çıkarılır. Onama kararı için yeter sayı, toplantıda bulunanların salt çoğunluğudur. (01.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul 
kararı ile kabul edilmiştir.) Bu madde hükmüne göre çıkarılan üye bir daha derneğe alınamaz.

MADDE 16 - Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer.

ORGANLAR

MADDE 17 - Darüşşafaka Cemiyeti’nin zorunlu organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Ayrıca bu zorunlu organlar dışında, işbu Tüzükte nitelikleri tanımlanan Haysiyet Divanı ve Yüksek Danışma Kurulu, Darüşşafaka Cemiyeti’nin tavsiye niteliğinde görüş bildiren ihtiyari organlarıdır.

GENEL KURUL

MADDE 18 - Darüşşafaka Cemiyeti’nin en yüksek mercii ve karar organı Genel Kurul’dur. Genel Kurul aidat borcu bulunmayan üyelerden kuruludur.Toplantı tarihinden önceki bütçe yılı sonuna kadar tahakkuk etmiş aidat borcunu önceki bütçe yılı sonuna kadar  ödemiş bulunan üyelerin Genel Kurula katılma hakkı yönünden aidat borcu bulunmadığı kabul edilir.

MADDE 19 - Genel Kurulun görev ve yetkileri:
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır;
a) Dernek Organlarının seçimi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibrası,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin, Yönetim Kurulunun toplam giderleri hangi oranda aşabileceği ve 
maddeler arasında ne miktarda aktarım yapabileceği yetkisi de dahil olmak üzere görüşülüp, aynen veya 
değiştirilerek kabulü. (Derneğin bütçe dönemi Takvim Yılıdır.)
e) Borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlanma usullerinin karara bağlanması, Yönetim Kuruluna bu konuda 
yetki verilmesi
f) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ile iktisadi 
işletme veya şirket kurulması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 
g) Vakıf kurulmasına karar verilmesi, bu amaçla Cemiyetin gayrimenkul, mal ve haklarıyla ilgili yapılacak 
tahsislerin üst limitinin karara bağlanması,
h) Derneğin feshi,
ı) Mevzuatta ve bu tüzükte Genel Kurulca yapılması veya karara bağlanması belirtilen diğer görevlerin ifası.

MADDE 20 - Genel Kurul;
a) Her yıl Mart ayı içinde olağan,
b) Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden en az beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Denetim Kurulunun talebi veya dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Aksi halde Türk Medeni Kanununun ilgili hükmü uygulanır.(26.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir.)

ÇAĞRI USULÜ

MADDE 21 - Yönetim Kurulu; bir önceki bütçe yılı sonuna kadar tahakkuk etmiş aidat borcunu önceki bütçe yılı sonuna kadar ödeyerek Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi ve yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı ülke çapında günlük olarak yayımlanan bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. Toplantıya çağrıda zorunlu bildirim usulü, maddenin birinci bendindeki usulle yapılacak ilandır. Ancak üyelerin mevcut adreslerine yazılı olarak ya da elektronik posta gönderilmek, ayrıca Cemiyet’in internet sitesinde yer verilmek suretiyle üyeler toplantıdan bilgilendirilir. Toplantı geri bırakıldığı takdirde, üyelere ikinci toplantı tarihinden en az onbeş gün önceden, geri bırakılma sebepleriyle toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bu maddenin birinci bendinde belirtilen usulle bildirilerek üyeler yeniden çağrılır.

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 22 - Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile 
toplanılır. Toplantı yeter sayısı ile ilgili özel hükümler saklıdır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye 
sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

TOPLANTI YERİ

MADDE 23 - Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

MADDE 24 - Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve mahalde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek toplantı yerine 
girerler. 22’nci maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı Yönetim 
Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtip ile oyların sayımı için üç kişilik bir Tasnif Heyeti seçilir.Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler, Başkan ve Başkan Vekili ile birlikte imza ederler. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR


MADDE 25 - Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır 
bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

KARAR YETER SAYISI

MADDE 26 - Genel Kurulda kararlar toplantıya katılanların çoğunluk oyu ile alınır. Karar yeter sayısı ile ilgili 
özel hükümler saklıdır.
Her üyenin yalnız bir oy hakkı vardır ve üye oy hakkını toplantıya katılmak suretiyle bizzat kullanır.

YÖNETİM KURULU

MADDE 27 - Yönetim Kurulu onbeş asil ve beş yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir.Asil üyelik üç yıl, yedek üyelik süresi bir yıldır, 30 ve 31’nci maddeler hükmü saklıdır.

MADDE 28 - Yönetim Kurulu üyelerinin hizmetleri fahridir. Yönetim Kurulu üyelerine yıl içinde yapılan gider karşılığı ödemeler Genel Kurul’a sunulan kesin hesap raporlarında ayrıca belirtilir.

MADDE 29 - Yönetim Kurulu üyelerinin her yıl üçte biri yerine 27 nci madde hükmü uyarınca yeniden seçim yapılır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

MADDE 30 - Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı yeniden seçilmiş ise seçimi takip eden ilk olağan Genel Kurul toplantısında, yeni seçim sırasında en az oy almış olandan başlamak üzere üçte birinin üç yıllık süresi bitmiş sayılır.  Oyların eşitliği halinde kur’a çekilir. Takip eden yılda da aynı şekilde hareket olunur.

MADDE 31 - Yönetim Kurulunda ölüm, istifa veya başka nedenlerle açılacak yere, yedek üyelerden en fazla oy alanı getirilir. Bu üye yerine geldiği asil üyenin süresini tamamlar.Yedek üyeler 30 uncu madde hükmünün uygulanması yönünden en az oy almış asil üye sayılır. Yönetim Kurulunda birinci fıkra gereğince açılacak yerler yedek üyeler ile tamamlanamaz ve 32 nci maddenin uygulanmasını gerektirir bir durum bulunmaz ise, Genel Kurulca açık yere seçilecek üye, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar.

MADDE 32 - Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının üçte ikisinden aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağırının yapılmaması halinde Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 33 - Yönetim Kurulu üyelerinin toptan istifa etmesi veya karar alınması gereken konulara göre görüşme yeter sayısının yasal süre içinde veya üst üste üç defa sağlanamaması hallerinde Yönetim Kurulu Başkanı veya Denetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

MADDE 34 - Yönetim Kurulu, her yıl Olağan Genel Kuruldan sonraki ilk toplantısında gizli oyla içinden bir başkan ve üç başkan vekili ile bir sayman üye seçer. Ayrıca Kurul, “Eğitim”, “Denetim”, “Varlık Yönetimi”, “Kurumsal Yönetişim”, “Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme” komisyonlarını kurar ve verilecek karara göre açık veya gizli oyla içinden bu komisyonların başkanlarını da seçer. Yönetim Kurulu anılan komisyonlardan başka gerekli göreceği diğer konular için komisyonlar ya da komisyonların bu konudaki önerilerini değerlendirerek gerekli görmesi halinde uzmanlık komiteleri kurabilir. Tüzüğün bu maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışındaki komisyonların başkanları, Yönetim Kurulu asil ya da yedek üyeleri içinden seçilebilir.
Ayrıca Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde müşavirlik kurmaya ve kaldırmaya da yetkilidir. (01.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir.)

MADDE 35 - Yönetim Kurulunun görüşme yeter sayısı en az sekiz üyedir. Kararlar görüşmeye katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu kabul edilir. 9 uncu madde hükmü saklıdır.

MADDE 36 - Yönetim Kurulu ayda en az bir defa rutin olarak toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına Cemiyet Genel Sekreteri katılır.
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü görevlilerin toplantıya katılmasına karar verebilir. İki ve üçüncü fıkralar gereğince toplantıya katılanların oy hakkı yoktur.(26.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir.)

MADDE 37 - İki olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönemde Yönetim Kurulu toplantılarının yarısından bir fazlasına veya üst üste üç toplantıya Yönetim Kurulunca kabul edilecek bir özrü bulunmaksızın katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ

MADDE 38 - Darüşşafaka Cemiyetini temsil ve ilzam etmek yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

MADDE 39 - Yönetim Kurulu, derneğin işlerini idarede tam yetkiye sahiptir. Yönetim Kurulu, özellikle bağış ve bağışlarla ilgili her nevi yükümlülük ve şartları kabul etmeye, bu hususta gereken taahhütlerde bulunmaya, kiraya vermeye veya kiralamaya, Genel Kurulca belirlenecek borçlanma usulleri ve borçlanma limiti dahilinde borç almaya, her nevi ipotek tesis etmeye ve kaldırmaya, Genel Kurulca yetki verilmiş olması halinde derneğe lüzumlu taşınmaz malları satın almaya veya mevcut taşınmaz malları satmaya, iktisadi işletme ve şirket kurmaya, ayrıca Genel Kurulca alınacak karar dahilinde Vakıf kurmaya ve kurulacak vakfa Cemiyetin gayrimenkul, mal ve haklarıyla ilgili tahsisler yapmaya yetkilidir.Yönetim Kurulu derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurula sunulacak bütçe önerisine; yatırım ödeneklerinin gerekçesi, finansman kaynakları ve yatırımdan beklenen yararları gösteren açıklamalarını; ayrıca maddeler arasındaki aktarım ve bütçe ödeneklerini aşma yetkisi ile borçlanma limiti ve borçlanma usullerini içeren taleplerini dahil eder. Yönetim Kurulu ayrıca bu tüzükte ve mevzuatta Yönetim Kuruluna ait olduğu yazılı işleri yapar ve yetkileri kullanır. Yönetim Kurulu dernek amacının memleket ihtiyacına en geniş ölçüde cevap verecek bir surette gerçekleşmesini ve derneğin, okul ve diğer müesseselerin yaşayıp gelişmelerini sağlamak için derneğin gelirlerinin çoğalmasına, taşınır ve taşınmaz mallar ile haklarının artmasına ve daha verimli bir hale gelmesine çalışmakla görevli ve yetkilidir.Yönetim Kurulu Genel Kurulca verilecek kararları uygular.

MADDE 40 - Bu tüzükte sözü geçen yönetmelikleri çıkarmak yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

MADDE 41 - Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Genel Kuruldan güven isteyebileceği gibi, dernek üyeleri de güvenoyuna başvurulmasını isteyebilirler. Güven istemi veya güvenoyuna başvurulabilmesi için görüşme yeter sayısı, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisidir. Genel Kurul toplantısı sırasında güven isteminin veya güvenoyuna başvurulması teklifinin gündeme eklenmesi halinde ikinci fıkrada yazılı görüşme yeter sayısı mevcut değil ise Genel Kurul güvenoyu için olağanüstü toplantı yapılmasına karar verebilir. Bu taktirde Yönetim Kurulu en geç bir ay içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi halde süre sonunda toptan istifa etmiş sayılır ve 33 üncü madde hükmü uygulanır. Güven istemi veya güvenoyu için bu surette yapılacak olağanüstü toplantıda görüşme yeter sayısı aranmaz. Ancak 22 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. Yönetim Kurulunca tayin ve ilan edilmiş gündeminde güven istemi maddesi bulunan bir olağan toplantıda, ikinci fıkrada yazılı yeter sayı yoksa, 22 nci maddede yazılı yeter sayı yokmuş gibi ve o madde hükümleri uyarınca işlem yapılır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

MADDE 42 - Yönetim Kurulunu Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Yönetim Kurulu Başkanı, Darüşşafaka Cemiyeti Başkanının tabii vekili ve derneğin icra amiridir.Yönetim Kurulu Başkanı’nın görev süresi en fazla 6 yıldır. Yönetim Kurulu’nun gündemini üyelerden gelen önerileri göz önüne alarak düzenlemek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını icra ettirmek yetkisi Yönetim Kurulu Başkanı’na aittir. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırmak yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu Başkanı, Mahkemelerde ve diğer mercilerde davacı, davalı veya sair sıfatlarla ve tam yetki ile derneği bizzat veya 
tevkil edeceği vekilleri marifetiyle temsil eder. Yönetim Kurulu Başkanı, Darüşşafaka Cemiyetinin üzerinde bulunan mütevellilik vazifelerini kanunlar ve vakfiyelere uymak şartı ile ifa eder. Taşınmaz mal alım satımı, kiraya verme ve kiralama, ipotek, borçlanma, sulh, ibra, davayı kabul ve davadan feragat işlemlerinde Yönetim Kurulunun kararı şarttır.

MADDE 43 - Yönetim Kurulu Başkanı, derneğin bütün işlerini ve umumi idaresini teftiş ve murakabe hakkına sahiptir.

MADDE 44 - Yönetim Kurulu Başkanının yokluğu veya özrü halinde Yönetim Kurulu Başkanına ait yetki ve görevler, bu görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere görevlendireceği Başkan Vekillerinden biri tarafından kullanılır. Yönetim Kurulu, belli bir iş veya husus için bir veya birkaç kimseyi yetkili kılabilir. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekilleri ve Sayman üye Başkanlık Divanını oluşturur.
Başkanlık Divanının görev ve çalışma usul ve esasları, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. (26.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir.)

KOMİSYONLAR

MADDE 45 - Bu Tüzüğün 34 üncü maddesinde yazılı komisyonlardan: Eğitim Komisyonu, Eğitim Kurumları müdürleri ile temas ederek okul ünitelerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinden bilgi alır, gözlem ve önerilerini tespit eder. Denetim Komisyonu, Cemiyet ve müesseselerinin hesap işlerini tetkik ve kontrol eder.Kurumsal Yönetişim Komisyonu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda incelemeler yapar, gözlem ve önerilerini tespit eder.
Varlık Yönetimi Komisyonu, mevcut varlıkların yönetimi ile Darüşşafaka Cemiyeti’nin ekonomik gücü ve devamlılığı konusundaki yatırımların projelendirme ve yönlendirilmesini tetkik eder. Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonu, bağış, iletişim ve kaynak geliştirme sisteminin işleyişi ve etkinliğini tetkik eder, bağış kaynaklarının arttırılması ve sürdürülebilir olması yolunda gözlem ve tespitlerde bulunur. Tüzüğün 34 üncü maddesi uyarınca seçilen komisyon başkanları, seçilmelerinden itibaren bir ay içerisinde komisyon üyesi adaylarını Yönetim Kuruluna bildirirler. Bu komisyonlarda üye olarak yer almak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri de ayrıca bu süre içinde Yönetim Kuruluna adaylık başvurusunda bulunabilirler. Yönetim Kurulu, tüm adaylar arasından asgari üç azami yedi kişiden oluşacak şekilde komisyon üyelerini seçerek komisyonları oluşturur. Komisyonlar ve uzmanlık komiteleri alanlarına giren konularda incelemeler, tespitler ve gözlemler yaparlar. Uzmanlık komiteleri vardıkları sonuç ve tekliflerini bağlı olarak çalıştıkları komisyona; komisyonlar ise vardıkları sonuç ve tekliflerini Yönetim Kuruluna getirirler. Yönetim Kurulu işbu maddede sayılı Komisyonlara ve Tüzük uyarınca kuracağı diğer komisyonlar ile uzmanlık komitelerine, rapor hazırlama yetkisi verebilir.
(01.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir.)

DENETİM KURULU VE İÇ DENETİM

MADDE 46 - Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla ve üç yıl için seçilir. Denetim Kurulunda ölüm, istifa ve başka nedenler ile açılacak yere yedek üyelerden en fazla oy alanı getirilir.

MADDE 47 - Denetim Kurulu seçilişini takip eden hafta içinde toplanarak kendi arasından bir başkan seçer.

MADDE 48 - Derneğin iç denetimi, Dernekler Mevzuatı ve tüzük hükümlerine göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.
Ayrıca Yönetim Kurulu, Denetim Kurulunun görüşünü almak suretiyle iç denetim faaliyetlerini yürütmek üzere kurum içerisinde ayrı bir birim oluşturabileceği gibi; derneğin faaliyetlerinin ve derneğin mali tablolarının denetimini bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırır. Ancak, Yönetim Kurulunca denetim yaptırılmış olması Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir bütçe döneminde iki defadan az olmamak üzere denetler ve sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

MADDE 49 - Denetim Kurulu, dernekle ilgili her türlü bilgi, belge, defter ve kayıtları incelemek, denetleme konusu hakkında görevlilerden bilgi isteyip almak hak ve yetkisine sahiptir

HAYSİYET DİVANI

MADDE 50 - Genel Kurul tarafından gizli oyla ve üç yıl için beş kişilik bir Haysiyet Divanı seçilir.

MADDE 51 - Haysiyet Divanı, seçilişini takip eden hafta içinde toplanarak içinden bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.Haysiyet Divanı en az üç kişi ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile verilir.

MADDE 52 - Haysiyet Divanı ilgililerin yazılı ve gerektiği taktirde sözlü savunmalarını alır. Haysiyet Divanınca yapılan çağrıya uymayan veya cevap vermeyen ilgili, savunma yapmaktan kaçınmış sayılır.

GENEL SEKRETERLİK

MADDE 53 - Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreterliği, bir Genel Sekreter ile Yönetim Kurulunca tayin edilmiş olduğu hallerde Genel Sekreter Yardımcıları ve Yönetim Kurulunca tesbit ve kabul edilen kadro esaslarına göre yeteri kadar görevliden oluşur.

MADDE 54 - Genel Sekreter derneğin bütün muamelelerini, Tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun bir şekilde yürütmekle yükümlüdür. Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun icra vasıtası ve giderlerin ita amiridir. Genel Sekreterin yokluğu veya özrü halinde Yönetim Kurulunca belirlenen Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreterin görevlerini yürütür.Genel Sekreter uygun gördüğü takdirde Genel Sekreter Yardımcılarına, kendi görevlerinden bazılarının yerine getirilmesini görev ve yetkisini verebilir.

YÜKSEK DANIŞMA KURULU

MADDE 55 - Yüksek Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından açık oyla seçim yapılmak suretiyle belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan vekilleri Yüksek Danışma Kurulunun doğal üyesidirler. Kurul, biri Cemiyet Genel Kurul Toplantısından (2) ay önce olmak üzere, senede en az iki kez toplanır. Yüksek Danışma Kurulu; Cemiyet ve Yönetim Kurulunun çalışmalarına ilişkin tespit ve gözlemlerde bulunmak, yapıcı görüş ve önerilerini bildirmek, yeni hedefler ve açılımlara ilişkin stratejiler öngörerek Cemiyetin vizyonunun her açıdan gelişimine katkıda bulunmak suretiyle, Cemiyet Tüzüğünün 2. maddesinde tanımlanan amacın ve bu amacın 
gerçekleştirilmesini teminen Tüzüğün 3. maddesinde öngörülen faaliyetlerin en verimli ve üst düzeyde gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. Kurul, amaç ve işlevi kapsamında edindiği bilgiler, yaptığı tespit ve gözlemler doğrultusunda öneri ve tekliflerini Yönetim Kuruluna rapor halinde sunar.

YÖNETMELİKLER

MADDE 56 - Derneğin ve idare ettiği Darüşşafaka Eğitim Kurumları ve diğer müesseselerin hizmet ve çalışmaları ile ilgili hususlar Yönetim Kurulunca yapılacak yönetmeliklerle düzenlenir.Yönetim Kurulu Dernek ve okullar ile diğer kuruluşlarındaki personel ve öğretmenlerin Cemiyet ve okulları ile müesseselere bağlılık ve verimli çalışmalarını sağlamak üzere uygun göreceği tedbirleri alabilir.

MADDE 57 - Yönetim Kurulu, derneğe yapılan bağışlarla ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek amacı ile 
bağışçılarının yararlanacağı huzurevi veya benzeri tesisler kurabilir.

MADDE 58 - Derneğin gelir kaynakları;
a) Üye aidatı,
b) Dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek mal varlığından elde edilen gelirler,
c) Bağış ve yardımlar,
d) İlgili kanunlarda belirtilen diğer gelir kaynaklarıdır.

MADDE 59 - Darüşşafaka Cemiyeti, amacının ülke ihtiyacına en geniş ölçüde cevap verecek bir surette gerçekleşip devam edebilmesi, Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile kuracağı veya sahip olacağı diğer her tür eğitim ve başka amaçlı kuruluşlarının yaşayıp gelişmeleri için gerekli geliri elde etme amacıyla, Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri dairesinde taşınır ve taşınmaz malları edinir ve tasarruf eder.

MADDE 60 - Darüşşafaka adı, Darüşşafaka Cemiyeti’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şahıs veya müessese tarafından herhangi bir şekil ve surette kullanılamaz. Üyelerin bu hükme aykırı harekette ısrar etmeleri dernekten çıkarma için yeter sebep sayılır. Bu madde hükmüne aykırı harekette bulunanlara karşı derneğin kanun yollarına başvurma hakkı saklıdır.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 61 - Tüzüğün değiştirilebilmesi için Genel Kurulun görüşme yeter sayısı, Genel Kurula katılma hakları bulunan üyelerin üçte ikisidir.İlk toplantıda görüşme yeter sayısı sağlanamaz ise ikinci toplantıda görüşme yeter sayısı aranmaz. 22 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.Değiştirme kararı toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi ile ilgili 62 nci madde hükmü saklıdır.

FESİH

MADDE 62 - Darüşşafaka Cemiyetinin kendi kendini feshe karar verebilmesi için, kayıtlı üyesinin en az üçte ikisinin toplantıda bulunması ve bu toplantıya Başbakanın bizzat riyaset eylemesi ve mevcudunun üçte ikisinin vereceği fesih kararının Başbakan tarafından kabul ve tasdik edilmesi şarttır. Bu maddenin değiştirilmesi dahi aynı yeter sayılar ve usulle olur.

MADDE 63 - Derneğin feshinde, taşınır ve taşınmaz bütün malları ve hakları tasfiye kararı alacak Genel Kurulca kararlaştırılacak kuruma intikal eder.Mahkemece kapatılması halinde malvarlığı Hazineye intikal eder.Tasfiye Komisyonunda 3 Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması gereklidir.

MADDE 64 - Tasfiye ve intikal işlemleri, feshe karar veren Genel Kurulca gizli oyla seçilecek yedi kişilik bir kurul tarafından yürütülür.
Tasfiye ve intikal işlemleri feshe karar veren Genel Kurulca kabul edilecek esaslara göre ve Hükümet Komiseri ile Maliye temsilcisinin gözetimi altında yapılır.

MADDE 65 - Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutar.
a) Üye kayıt defteri,
b) Karar defteri,
c) Gelen ve giden evrak defteri,
ç) Gelir ve gider defteri,
d) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri
e) Taşınmaz mal defteri,
f) Demirbaş defteri.
Bu defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce noterden tasdik ettirilmesi şarttır. Dernekler Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterler Kanunda belirtilen biçime uygun olarak tutulur.

SON HÜKÜMLER

MADDE 66 - Darüşşafaka Cemiyeti 1863 yılında “Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye” adı ile kurulmuştur.Kuruluşundaki adı; 26.4.1935 de Türk Okutma Kurumu ve 3.1.1953 tarihinde Darüşşafaka Cemiyeti olarak değiştirilmiştir.
Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye ve Türk Okutma Kurumu “Darüşşafaka” olarak tanınmış ve anılmıştır. Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye, Türk Okutma Kurumu ve Darüşşafaka adına kayıtlı bütün haklar, taşınır ve taşınmaz mallar, alacak ve borçlar Darüşşafaka Cemiyeti’nindir.

MADDE 67 - Darüşşafaka Cemiyeti, İcra Vekilleri Heyetinin 11.9.1940 günlü ve 2/14333 sayılı kararnamesi ile tasdik edilen Devlet Şurası Mülkiye Dairesi ve Umumi Hey’etinin 17.11.1930 günlü, 2790/3087-305/313 sayılı kararı gereğince, Umumi Menfaatlere Hadim Cemiyetlerdendir. Bu kararname, Resmi Gazete’nin 30.9.1940 günlü ve 4625 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Darüşşafaka Cemiyetinin 2908 sayılı Yeni Dernekler Kanununun geçici 1. maddesi gereğince yeniden düzenlenen bu tüzüğü, 17.12.1983 günlü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülüp kabul edilmiştir.Bu tüzüğün 2908 sayılı Yeni Dernekler Kanununa uygunluğu İçişleri Bakanlığı Emniyet Güvenlik Dairesi, Dernekler Şubesinin 26.12.1985 gün ve 456625 sayılı yazıları ve İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğünün 9.10.1986 gün ve Şb. Güv. Der. 34-02/200 - 003834 sayılı yazıları ile onaylanmıştır.

Darüşşafaka Cemiyetinin 2908 sayılı Yeni Dernekler Kanununun geçici 1. maddesi gereğince yeniden düzenlenen bu tüzüğü 21.3.1987 günlü Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülüp kabul edilmiştir.Bu tüzüğün 2908 sayılı Yeni Dernekler Kanununa uygunluğu İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güvenlik Dairesi, Dernekler Şubesinin 3.7.1987 gün ve 209529 sayılı yazıları ile onaylanmıştır.
Bu tüzüğün 9/c maddesi 11.3.1989 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve bu değişiklik İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Dernekler Şubesinin 12.12.1989 gün ve 120390 sayılı yazıları ile onaylanmıştır.

Bu tüzüğün 8, 9, 10, 36, 53 ve 54 ncü maddelerinde 6.4.1991 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile yapılan değişiklikler, İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğünün 28.5.1991 gün 03.(991) 556 sayılı yazıları ile onaylanmıştır. Bu tüzüğün 9/c maddesinde 13.03.1993 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile yapılan değişiklikler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 15.06.1993 gün ve M-7 34-02/200 051827 sayılı yazıları ile onaylanmıştır.

Bu tüzüğün; 18’inci ve 21’inci maddesinde 20.03.1999 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile yapılan değişiklikler, T.C. Kadıköy Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 08.07.1999 tarihli yazıları ile onaylanmıştır. Bu tüzüğün; 3’ncü, 34’ncü, 36’ncı, 45’nci, 56’ncı, 59’ncu ve 63’ncü maddelerinde 18.11.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile yapılan değişiklikler, T.C. Kadıköy Kaymakamlığı, ilçe Emniyet Müdürlüğü’nün 26/02/2001 gün ve B.05.1.EGM.4.34.59.12 sayılı yazıları ile onaylanmıştır. Bu tüzüğün; 3’ncü ve 34’ncü maddelerinde 09/06/2001 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile yapılan değişiklikler, T.C. Kadıköy Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 14/08/2001 gün ve B.05.1.EGM.4.34. 59.12. sayılı yazıları ile onaylanmıştır.

Bu tüzüğün 2’nci maddesinde 23/03/2002 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile yapılan değişiklikler, T.C. Kadıköy Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğünü’nün 06/08/2002 tarihli yazıları ile onaylanmıştır. Bu tüzüğün 3. 10. 15. 28. ve 42. maddelerinde 05.04.2008 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile yapılan değişiklikler, T.C. İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 25/06/2008 tarih ve B.05.4.VLK.4.34.08.00.(07) 34-002/200 sayılı yazıları ile onaylanmıştır.

Bu tüzüğün 3, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 32, 33, 34, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 55 ve 58. maddelerinde 20.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile yapılan değişiklikler, T.C. İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 21.04.2011 tarih ve B.05.4.VLK.4.34.08.00/477.01.02.02/18947 sayılı yazıları ile onaylanmıştır.

Bu tüzüğün 2’nci maddesinde yapılan değişiklikler, 14.04.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Bu değişiklik, T.C. İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 25.04.2012 -B.05.0.DDB.4.34.00.00-477.01.02.02-23600 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Bu tüzüğün 10, 20, 34, 36, 44 ve 45. maddelerinde yapılan değişiklikler, 26.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Bu değişiklikler, T.C. İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 19.04.2016 – 87385697-477.01.02.02-E.31914 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Bu tüzüğün 10. ve 15. maddelerinde yapılan değişiklikler, 01.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Bu değişiklikler, T.C. İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 12.05.2017-87385697-477.01.02.02-E.38967 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Bu tüzüğün 9, 11, 13, 34 ve 45. maddelerinde yapılan değişiklikler, 01.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve bu değişiklikler, T.C. İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 21.06.2023 - 87385697-477.01.02.01 - 460381 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğü'nün son halini indirmek için tıklayınız.

 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?