Darüşşafaka’ya bağış yaparak, vergi muafiyeti bulunan kurumlara yasaların tanıdığı desteklerden yararlanın!

 ›  Haberler  › ↓ 
vergi_muafiyeti_06112014.jpg

1863 yılından bu yana babası veya annesi vefat etmiş, maddi durumu yetersiz, yetenekli çocuklarımızın yaşamını eğitimle değiştiren Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olarak sizleri ülkemizin geleceğini birlikte inşa etmeye davet ediyoruz.

Kamu yararına çalışan dernek statüsünde bulunan Darüşşafaka’ya yapacağınız bağışlarla hem Türkiye’nin yarınlarını biçimlendirecek nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunabilir hem de “Vergi Muafiyeti Bulunan Vakıflara Yasaların Tanıdığı” desteklerden yararlanabilirsiniz.
Bağışlarda belge düzeni ve vergi avantajları:

- Nakit bağışlar karşılığında alındı belgesi düzenlenir. Bağış, banka kanalı ile yapıldıysa banka dekontu veya hesap özeti alındı belgesi yerine geçer. (Dernekler Kanunu madde 11)

- Bedelsiz mal ve hizmet teslimleri karşılığında ayni bağış alındı belgesi düzenlenir. 

- Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından bedelsiz mal ve hizmet teslim edilmiş ise Vergi Usul Kanunu gereğince irsaliye/fatura düzenlemeleri zorunludur. Bağış kabul eden tarafından bu fatura ve irsaliye üzerine "bedelsiz teslim edilen mal ve hizmet ayni bağış olarak kabul edilmiştir" notu ile kaşe imza yapılmalıdır. İdare herhangi bir inceleme anında alındı belgesi ile birlikte not düşülerek kaşe imza yapılmış faturayı görmek ister. Fatura düzenlenirken KDV istisna kodu 228 (Kanunun (17/1) maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetler) seçilmelidir. 

- Katma Değer Vergisi Kanunu 17/2-b maddesine göre, Genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, siyasî partiler ve sendikalara, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, kamu menfaatine yararlı derneklere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları KDV`den istisnadır.

- Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin birinci fıkrasının 4.bendine göre kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.

- Kurumlar Vergisi Kanunun 10/1-c maddesine göre Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı kurum kazancından indirim konusu yapılabilir. 

 
 
Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?